Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 4 rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373)...

PORADA PRAWNA

19 stycznia 2022 Prawo oświatowe

Uczeń jest zwolniony na okres całego roku szkolnego i nie wiem, co prawidłowo powinno być wpisywane w dzienniku. Czy zwolniony, czy nieobecny usprawiedliwiony, czy może jeszcze inna wersja?

Zgodnie z § 4 rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z:
1. wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii (ust. 1),
2. realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(-a)”.
Sam fakt zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego nie jest równoznaczny z tym, że uczeń może na te zajęcia nie przychodzić. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć nadal pozostaje pod opieką szkoły i powinien być obecny na lekcji lub powinna mu być zapewniona opieka w inny sposób (np. w świetlicy). W takich przypadkach jego obecność powinna być odnotowana w dzienniku. Przyjmuje się, że uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego nie wykonuje ćwiczeń fizycznych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zdobywał wiedzę w związku z treściami nauczanymi na lekcji (zachowania prozdrowotne, zasady bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej, poznawanie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży).

Jeżeli lekcja wychowania fizycznego jest organizowana jako pierwsza lub ostatnia godzina zajęć lekcyjnych w danym dniu, na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obecności na tych zajęciach. Wtedy jest to nieobecności usprawiedliwiona.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT