Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole
Temat: Projekt arkusza organizacji
tomsad
dyr
19-05-2015 14:24
Arkusz organizacji opinia czy uchwała opiniująca? Co w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej. Uchwała??

Cytat_d Cytat_g
tomektoro
dyrektor
16-06-2015 14:46
Uchwała opiniująca pozytywnie przedstawiony przez dyrektora arkusz jak najbardziej

Cytat_d Cytat_g
22-06-2015 08:48
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoły; 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Ustawa nie precyzuje, w jaki sposób rada pedagogiczna opiniuje projekt arkusza. Szczegóły powinny być uwzględnione w zapisach regulaminu pracy rady. Najczęściej jest to uchwała opiniująca jako sposób wyrażenia zdania rady pedagogicznej. Negatywna opinia nie jest wiążąca dla organu prowadzącego. Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 41, art. 43.

Cytat_d Cytat_gCopyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT