Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna

Projekty ewaluacji (115)

 1. Propozycja projektu ewaluacji wewnętrznej dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 0
 2. Propozycja projektu ewaluacji wewnętrznej dla bursy, dla której priorytetem jej współpraca ze środowiskiem lokalnym

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły branżowej 1. stopnia w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 5. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 6. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla placówek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 7. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla liceum w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 8. Ewaluacja wewnętrzna – diagnoza kompetencji nauczycieli uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 9. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły branżowej I stopnia w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 10. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla liceum w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 11. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/ 2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 12. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 13. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 14. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum (kl. II i III) w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 15. Wymaganie 3 w przedszkolu: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w podstawie programowej

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 16. Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 17. Przykład ewaluacji wewnętrznej zagadnienia: Stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie kształcenia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 18. Propozycja obszarów badawczych, pytań kluczowych, narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej wymagania 4. W poradni psychologiczno – pedagogicznej: Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania

   

 19. Przykład ewaluacji wewnętrznej w obszarze wykorzystywania w pracy dydaktycznej z uczniami technologii informacyjno - komunikacyjnych

   

 20. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017, dla której w bieżącym roku szkolnym priorytetem jest kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

   

 21. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017, dla której priorytetem w bieżącym roku szkolnym jest upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych

   

 22. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola na rok szkolny 2016/2017, dla którego priorytetem jest wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

   

 23. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla placówki niepublicznej na rok szkolny 2016/2017, dla której priorytetem jest kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

   

 24. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno – pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017, dla której priorytetem jest działanie zgodne z przyjętą koncepcją pracy w zakresie wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

   

 25. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017, dla którego priorytetem jest kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

   

 26. Przykłady 8 narzędzi do badania obszaru przedszkola: Wykorzystywane są zasoby przedszkola oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

   

 27. Projekt ewaluacji wewnętrznej wymaganie 4. w przedszkolu niepublicznym: Dzieci są aktywne

   

 28. Propozycja narzędzi badawczych do ewaluacji wewnętrznej: W szkole respektowane są normy społeczne

   

 29. Przykład ewaluacji wewnętrznej w obszarze wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole

   

 30. Przykład ewaluacji wewnętrznej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

   

 31. Przykład ewaluacji wewnętrznej w bursie wraz z narzędziami badawczymi

   

 32. Projekt ewaluacji wewnętrznej w poradni psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016

  Przykład ewaluacji wewnętrznej - założenia do projektu, w tym pytania kluczowe oraz kwestionariusze ankiet dla wszystkich podmiotów, które mogą być ankietowane w tego rodzaju placówce.

 33. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016, dla której priorytetem jest edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym

   

 34. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2015/2016, dla której priorytetem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

   

 35. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola na rok szkolny 2015/2016, dla którego priorytetem jest edukacja matematyczna, w tym wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

   

 36. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla placówek oświatowo - wychowawczych na rok szkolny 2015/2016, z uwzględnieniem priorytetu: wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

   

 37. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2015/2016, dla którego priorytetem jest podniesienie jakości kształcenia poprzez zaangażowania przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potr

   

 38. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016, dla którego priorytetem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

   

 39. Wymagania wobec przedszkoli

  Rozporządzenie w sprawie nadzoru określa wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B. Powyższe wymagania stosuje się uwzględniając typ i rodzaj placówki, a także zadania wynikające ze statutu przedszkola. 

 40. Współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

  Ewaluacji w przedszkolu podlega również współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Ewaluacja ta ma na celu pozyskanie informacji o zakresie współpracy nauczycieli oraz identyfikację „dobrych praktyk” w funkcjonowaniu zespołów nauczycieli. Wyniki ewaluacji mają posłużyć do sformułowania wniosków do zaplanowania przyszłej pracy zespołowej w przedszkolu. 

 41. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 12.): Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

   

 42. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 11.): Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

   

 43. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 10.): Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

   

 44. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 9.): Rodzice są partnerami przedszkola

   

 45. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 8.): Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

   

 46. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 7.): Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

  Nauczyciele przedszkola mają obowiązek współpracować w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Podsumowanie pracy przedszkola wymaga dokonania samooceny tych działań przez samych nauczycieli. W tym celu należy posłużyć się właściwym arkuszem, który umożliwi dokonanie takiej samooceny. 

 47. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 6.): Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, uwzględniając ich indywidualną sytuację

   

 48. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 5.): Respektowane są normy społeczne

   

 49. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 4.): Dzieci są aktywne

  Aby ocenić aktywność dzieci w przedszkolu warto posłużyć się specjalnym arkuszem. Został on przygotowany pod kątem oceny pracy przedszkola w ramach wymagania 4. 

 50. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 3.): Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

  Przy przeprowadzeniu oceny pracy przedszkola warto posłużyć się specjalnymi arkuszami, z których każdy odpowiada jednemu z 12 wymagań. Są one wykorzystywane przy przeprowadzaniu ewaluacji zewnętrznej, co czyni je jeszcze bardziej przydatnymi. Poniżej znajduje się do pobrania arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 3.- Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

 51. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 2.): Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

  Oceniając pracę przedszkola w trakcie przeprowadzania podsumowującej rady pedagogicznej warto posłużyć się arkuszami z kryteriami oceny wykorzystywanymi przy przeprowadzaniu ewaluacji zewnętrznej. Każdy arkusz powinien być dostosowany do konkretnego wymagania w ramach nadzoru pedagogicznego. Pobierz arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 2. (Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się). 

 52. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 1.): Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

  W przypadku przeprowadzania rady pedagogicznej podsumowującej pracę przedszkola metodą "profil przedszkola" pomocne mogą okazać się arkusze z kryteriami oceny wykorzystywanymi przy ewaluacji zewnętrznej. Poniżej znajduje się do pobrania arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 1.- Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 

 53. Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej

  Z ewaluacji wewnętrznej sporządza się raport. Przewodniczący zespołu ewaluacyjnego przygotowuje końcowy projekt raportu z ewaluacji, który zawiera propozycje działań ulepszających pracę szkoły. Przekazuje go dyrektorowi w terminie, który został ustalony w harmonogramie planu nadzoru pedagogicznego. Projekt raportu dyrektor poddaje pod dyskusję radzie pedagogicznej. 

 54. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej

  Dyrektor szkoły, wraz ze specjalnie powołanym zespołem ewaluacyjnym, przeprowadza ewaluację wewnętrzną w szkole. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej należy zamieścić w planie nadzoru pedagogicznego. Przedstawiamy przykładowy harmonogram ewaluacji wewnętrznej, przygotowany na rok szkolny 2013/2014. 

 55. Projekt ewaluacyjny: Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

  Projekt ewaluacyjny: Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne spełnia wymaganie 4: Uczniowie są aktywni. Ewaluacja wewnętrzna w tym zakresie ma na celu podniesienie atrakcyjności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także wzmocnienie systemu motywującego uczniów do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego i rozwoju szkoły. 

 56. Projekt ewaluacyjny: Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się

  Rozporządzenie w sprawie nadzoru określa wymagania dotyczące działalności przedszkola. W ramach poszczególnych wymagań należy przeprowadzić w przedszkolu ewaluację. Poniżej znajduje się do pobrania projekt ewaluacji w zakresie wymagania trzeciego: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

 57. Projekt ewaluacyjny: Nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

  Przedmiotem ewaluacji w przedszkolu może być m.in. nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Jest to o tyle istotna materia, że dzięki przeprowadzonej ewaluacji można właściwie modyfikować program wychowania przedszkolnego tak, aby umożliwić dzieciom odnoszenie sukcesów na miarę ich możliwości. 

 58. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 4

   

 59. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

   

 60. Projekt ewaluacyjny: Współpraca nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły

  W każdej szkole powinny funkcjonować nauczycielskie zespoły zadaniowe. To, w jaki sposób działają i co należy poprawić w ich funkcjonowaniu wskazuje nam sprawnie przeprowadzona ewaluacja. Poniżej znajduje się do pobrania kompletny projekt ewaluacyjny dotyczący współpracy nauczycieli w realizacji zadań statutowych szkoły. 

 61. Projekt ewaluacyjny: Warunki pracy świetlicy szkolnej

  Aby pozyskać informacje na temat różnych aspektów dotychczasowej pracy świetlicy szkolnej oraz rozpoznać potrzeby środowiska na pracę świetlicy warto przeprowadzić ewaluację warunków pracy świetlicy szkolnej. Pobierz gotowy projekt ewaluacyjny. 

 62. Projekt ewaluacyjny: Frekwencja uczniów na zajęciach edukacyjnych

  Niska frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych może być przedmiotem ewaluacji wewnętrznej. Celem przedmiotowej ewaluacji jest weryfikacja szkolnego programu poprawy frekwencji z uwzględnieniem zidentyfikowanych trudności i potrzeb uczniów oraz oczekiwań rodziców. Poniżej do pobrania znajdziesz projekt ewaluacyjny dotyczący frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych. Projekt zawiera komplet dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia ewaluacji. 

 63. Powołanie zespołu ewaluacyjnego w szkole

  Dyrektor szkoły przeprowadza, w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. W celu zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dyrektor powinien powołać zespół ewaluacyjny. Najlepiej zrobić to na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej – nie później jednak niż do 15 września. 

 64. Projekt ewaluacji wewnętrznej – wymaganie 7

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

 65. Planowanie realizacji wymagania: Dzieci są aktywne

   

 66. Projekt ewaluacji wewnętrznej- wymaganie 1 (ośrodki wychowawcze)

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”. Propozycja uwzględnia m. in.: przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

   

 67. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 11

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015. 

 68. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 6

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015. 

 69. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 6

    Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

 70. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 4

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015. 

 71. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 3

   Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

 72. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

   

 73. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 3

  Projekt ewaluacyjny dotyczy wymagania 3 zawartego w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 74. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 12

  Prezentowany projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej opracowany został w oparciu o 12 wymaganie najnowszego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym: Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

 75. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 10

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej dotyczy wymagania: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Propozycja uwzględnia zmiany w przepisach rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym i zawiera m.in. takie elementy, jak: harmonogram ewaluacji, pytania kluczowe, metody badawcze.
   

 76. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 3

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej dotyczący wymagania 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  Propozycja uwzględnia zmiany w przepisach rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.
   

 77. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 11

  Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym zgodnie z najnowszymi zmianami wprowadza nowe wymagania według których powinna być realizowana ewaluacja wewnętrzna. Załączony dokument można wykorzystać w przedszkolu: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 78. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 5

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum, spełniający wymaganie 5 załącznika do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym: Respektowane są normy społeczne. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji, a także metody badawcze.

 79. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola zgodny z wymaganiem 1: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów roporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 80. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 2

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum dotyczący wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 81. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 8

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły zawodowej, według wymagania 8 zawartego w nowym rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym: Promowana jest
  wartość edukacji.
  Projekt zawiera: cel, przedmiot i harmonogram ewaluacji wewnętrznej, pilotażową próbę badawczą.
   

 82. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 11

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły zawodowej uwzględniający zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym, wg wymagania: „Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

 83. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 6

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogcznym zmieniły się zasady prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Prezentowamy przykład projektu ewaluacyjnego związany jest z  wspomaganiem rozwoju dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji w przedszkolu. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
   

 84. Projekt ewaluacji - wymaganie 4.1.

  Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

 85. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.4.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

 86. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.3.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.

 87. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.2.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

 88. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.1.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy.
   

 89. Projekt ewaluacji - wymaganie 1.3.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły.

 90. Projekt ewaluacji - wymaganie 1.2.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły.

 91. Projekt ewaluacji - wymaganie 1.1.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły.

 92. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.5.
 93. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.4.
 94. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.2.
 95. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.1.
 96. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.4.
 97. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.3.
 98. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.2.
 99. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.1.
 100. Harmonogram ewaluacji

  Wzór harmonogramu może być wykorzystany w każdym typie szkoły.

 101. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.5. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego prowadzenia działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.
   

 102. Projekt ewaluacyjny wymagania 1.1.Nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności.

 103. Projekt ewaluacyjny wymagania 1.2. Dzieci są aktywne

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego aktywności dzieci.

 104. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego organizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci.

 105. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.2. Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego oferty zajęć edukacyjnych.
   

 106. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.4. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego współdziałania nauczycieli w procesie wspomagania rozwoju dzieci.

 107. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.1. Koncepcja pracy przedszkola

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego koncepcji pracy przedszkola.
   

 108. Projekt ewaluacji wymagania 1.3. Respektowane są normy społeczne

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego respektowania norm społecznych.

 109. Procedura przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego nakłada obowiązek dokonywania przez organ nadzoru pedagogicznego ewaluacji zewnętrznej. Niniejsza procedura – zgodnie z zapisami rozporządzenia – określa wszystkie czynności związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i zakończeniem procesu ewaluacyjnego.

 110. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar IV

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru IV.

 111. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar III

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru III.
   

 112. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar II

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb jego placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru II.

   

 113. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar I

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb jego placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru I.
   

 114. Pytania na potrzeby planu ewaluacji

  Ewaluacja współpracy z rodzicami jest jednym z obszarów nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły każdego typu. Prezentowane pytania badawcze systematyzują tę ewaluację i umożliwiają podsumowanie wyników.

 115. Plan działań do ewaluacji wewnętrznej

  Nadzór pedagogiczny (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego) pełniony przez dyrektora szkoły obejmuje m.in. ewaluację wewnętrzną działań podejmowanych w danym roku szkolnym. Jej przebieg winien być rzetelnie przemyślany i zaplanowany. Prezentowany plan takich działań umożliwi dyrektorowi każdej szkoły wywiązanie się z tego obowiązku.

Arkusze, ankiety, narzędzia ewaluacyjne (149)

 1. Projekt ewaluacji- Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole dla dorosłych

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 16 Maj 2019
  Ilość stron w dokumencie: 5
 2. Ankieta dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – współpraca ze środowiskiem lokalnym

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 15 Kwiecień 2019
  Ilość stron w dokumencie: 3
 3. RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ- DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 18 Marzec 2019
  Ilość stron w dokumencie: 3
 4. Szkoła realizuje skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 10
 5. Arkusz monitorowania realizacji doradztwa zawodowego w kl. I szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 3
 6. Arkusz monitorowania realizacji kompetencji kluczowych w kl. I szkoły podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 20 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 6
 7. Wzór arkusza samoocena pracy dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 4 Luty 2019
  Ilość stron w dokumencie: 10
 8. Wymaganie nr 2. w przedszkolu – ankieta dla nauczycieli i rodziców

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 1 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 9. Arkusz obserwacji zajęć otwartych w niepublicznym przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 23 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 10. Przykładowy arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu – obserwacja oceniająca

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 23 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 11. Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych pod kątem oceniania uczniów w szkole ponadgimnazjalnej - wychowanie fizyczne

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 9 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 12. Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania obserwacji

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 5 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 13
 13. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli – wymaganie 8

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 14. Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej wymagania 4

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 15. Ankieta dla uczniów dotycząca jakości i warunków pracy na zajęciach

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 21 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 16. Arkusz organizacyjny Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 19 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 17. Ankieta dla ucznia. System oceniania w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 9 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 18. Przykład ankiety adresowanej do nauczycieli – realizacja podstawy programowej w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 5 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 19. Przykład ankiety adresowanej do rodziców – realizacja postawy programowej w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 5 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 20. Arkusze realizacji podstawy programowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 5 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 21. Analiza prawidłowości procedury objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 4 Grudzień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 22. Arkusz analizy programu wychowania przedszkolengo

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 3 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 7
 23. IPET dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 2 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 24. Arkusz kontroli wyposażenia i urządzenia sali przedszkolnej

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 25. Zakres działań szkoły związanych z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 26. Arkusz obserwacji podstawy programowej w szkole

  Trudno jest dyrektorom szkół zweryfikować, czy nauczyciele znają nową podstawę programową i stosują ją. Tym bardziej, gdy dyrektor jest polonistą, a trzeba skontrolować nauczyciela matematyki, biologii, przyrody, fizyki czy informatyki. Aby nie spotkać się z zarzutami, że szkoła nie realizuje nowej podstawy programowej, nauczyciel sam powinien złożyć autoewaluację - oświadczenie o znajomości nowej podstawy i jej realizowaniu podczas zajęć edukacyjnych. W nieodległej przeszłości z realizacją podstawy programowej bywało różnie. W marcu 2012r. w Krakowie, podczas spotkania ówczesnej minister edukacji z dyrektorami szkół ujawniono, że po 3 latach stosowania nowej podstawy programowej (która zaczęła obowiązywać w 2009r.) 90% nauczycieli nie stosuje się do nowej podstawy programowej.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 27. Arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dojrzałości szkolnej dziecka 6 - letniego - gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 6 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 17
 28. Przykładowe narzędzia ewaluacji. Obszar ewaluacji: działalność zespołu orzekającego w poradni w kontekście przepisów rozporządzenia

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 5 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 29. Arkusz obserwacji zajęć języka angielskiego w grupie dzieci 6 -letnich

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 5 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 0
 30. Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej specjalnej na rok szkolny 20172018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 31. IPET dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu znacznym umiarkowanym

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 28 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 32. Przykładowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia słabowidzącego - klasa I

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 16 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 9
 33. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia IPET

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 11
 34. Przykładowy indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny dla ucznia z autyzmem

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 35. Wzór decyzji w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 36. Przykładowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia słabo słyszącego

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 37. Wzory eksperymentu pedagogicznego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 17 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 38. Ewaluacja wewnętrzna - pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

  Materiały do realizacji projektu ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej przez szkołę.

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 16 Wrzesień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 39. Pismo do organu prowadzącego w związku z wprowadzanymi zmianami w arkuszu organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 40. Przykładowy arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia klasy I szkoły podstawowej z dystrofią mięśniową Duchenn'a (DMD) i dyzartrią mowy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 41. Kontrola wdrażania nowej podstawy programowej (od września 2017 r.)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 42. Arkusz organizacji niepublicznej branżowej szkoły I stopnia

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 43. Arkusz organizacyjny liceum z klasami gimnazjalnymi (Arkusz na rok szk. 2017 / 2018)

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 11 Kwiecień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 44. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 45. Arkusz organizacji przedszkola na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 46. Wzór pisma o opinię w sprawie arkusza organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 47. Arkusz organizacji szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjum

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 48. Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 49. Wniosek do związków zawodowych o wydanie opinii do arkusza organizacji szkoły oraz opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły określonej w arkuszu organizacji szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 1 Marzec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 50. Arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dziecka sześcioletniego

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 16
 51. Karta obserwacji zajęć w edukacji przedszkolnej

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 52. Arkusz kontroli do oceny pracy dyrektora szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 10
 53. Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 8
 54. Ankieta kierowana do rodzica w związku z ewaluacją wewnętrzna TIK

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 55. Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 9
 56. Arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 7 Sierpień 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 57. Arkusz organizacji liceum ogólnokształcącego, a zajęcia dodatkowe

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 58. Arkusz kontroli realizacji zadań przez Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 59. Arkusz obserwacji zajęć/przedmiotu

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 60. Arkusz obserwacji kontrolno – oceniającej (dla nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 61. Arkusz obserwacji godziny do dyspozycji wychowawcy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 62. Arkusz obserwacji doradczo – doskonalącej (dla nauczyciela stażysty)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 63. Arkusz obserwacji diagnozującej (dla nauczyciela kontraktowego)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 64. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 65. Organizacja ewaluacji wewnętrznej wraz z narzędziami badawczymi w obszarze działalności świetlicy szkolnej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 66. Przykładowy arkusz kontrolny – zabezpieczenie dokumentacji przetwarzanej w poradni psychologiczno – pedagogicznej w formie elektronicznej

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 67. Przykładowa ankieta do identyfikacji potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w ramach WDN

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 68. Arkusz organizacji przedszkola niepublicznego

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 69. Ankieta bariery komunikacji interpersonalnej w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 70. Kwestionariusz ankiety dla pracowników poradni - wymaganie 3 - Poradnia zaspokaja potrzeby osób

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 5 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 71. Propozycja listy kontrolnej dotyczącej spełnienia wymagań wobec Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z rozporządzenia MEN - obszar I

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 72. Kwestionariusz ankiety dla uczniów – Ocenianie w szkole

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 73. Propozycja narzędzi badawczych do ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu: W przedszkolu podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci

  6 przykładowych narzędzi (stanowiących komplet) do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w jednooddziałowym przedszkolu do przedmiotu ewaluacji z planu nadzoru na rok szkolny 2015/2016.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 10
 74. Ankieta przeznaczona dla nauczycieli szkoły podstawowej (zakres: podstawa programowa, umiejętności matematyczno-przyrodnicze)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 75. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych

  Arkusz obserwacji zajęć został opracowany na podstawie aktualnych przepisów, tj. Rozporządzenia MEN z dnia 7. 10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (ze zm.). Dokument jest propozycją dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 76. Arkusz kontroli – ocenianie wewnątrzszkolne

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 77. Terminy i harmonogram ewaluacji wewnętrznej

  Dyrektor przedszkola, wraz ze specjalnie powołanym zespołem ewaluacyjnym, przeprowadza ewaluację wewnętrzną w szkole. Terminy i harmonogram ewaluacji wewnętrznej należy zamieścić w planie nadzoru pedagogicznego. Przykładowy harmonogram ewaluacji wewnętrznej, przygotowany na rok szkolny 2013/2014, który stanowi załącznik do planu nadzoru pedagogicznego, znajduje się do pobrania poniżej. 

 78. Powołanie szkolnego zespołu ewaluacyjnego

  Dyrektor przedszkola przeprowadza, w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. W celu zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dyrektor powinien powołać zespół ewaluacyjny. Najlepiej zrobić to na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej – nie później jednak niż do 15 września. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 79. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 10.): Wykorzystywane są zasoby szkoły i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 80. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 12.): Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 81. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 8.): Promowana jest wartość edukacji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 82. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 7.): Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 83. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 6.): Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 84. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 5.): Respektowane są normy społeczne

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 85. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 3.): Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

  Oceniając pracę szkoły w trakcie przeprowadzania podsumowującej rady pedagogicznej warto posłużyć się arkuszami z kryteriami oceny wykorzystywanymi przy przeprowadzaniu ewaluacji zewnętrznej. Każdy arkusz powinien być dostosowany do konkretnego wymagania w ramach nadzoru pedagogicznego. Pobierz arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 3. (Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się). 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 86. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 4.): Uczniowie są aktywni

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 87. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 2).

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 88. Arkusz rozmowy poobserwacyjnej

  Rozmowa po obserwacji w przedszkolu odbywa się w ciągu trzech dni od obserwacji. Arkusz takiej rozmowy znajduje się do pobrania poniżej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 89. Wzór arkusza organizacji przedszkola

  Obowiązkiem dyrektora przedszkola jest opracowanie arkusza organizacyjnego i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Dyrektor ma na to czas do 30 kwietnia każdego roku. Poniżej prezentujemy przykładowy arkusz organizacji przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 90. Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla pracowników

  Co najmniej raz w roku dyrektor przedszkola, jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, musi przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej w placówce. Wykorzystuje do tego ankiety do samooceny. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 24 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 91. Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla kierownictwa przedszkola (również kierownicy komórek organizacyjnych jeśli są wydzielone)

  Samooceny kontroli zarządczej w przedszkolu dokonują zarówno pracownicy, jak i kierownictwo placówki. Poniżej znajduje się do pobrania ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla kierownictwa przedszkola (również dla kierowników komórek organizacyjnych jeśli są wydzielone). 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 92. Ankieta dla nauczycieli przedszkola – wymaganie 6

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 93. Ankieta dla nauczycieli - bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 9 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 94. Ankieta dla nauczycieli - aktywność dzieci w przedszkolu

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 95. Arkusz kontroli pracy intendenta

  Kontrola pracy intendenta musi się ściśle odnosić do zakresu obowiązków danego pracownika na podstawie przepisów prawnych i wewnętrznych regulacji obowiązujących w przedszkolu. Zakres obowiązków intendenta może się nieco różnić w przypadku różnych przedszkoli, dlatego arkusz kontroli pracy intendenta należy przygotować w odniesieniu do konkretnego pracownika.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 5 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 96. Arkusz monitorowania liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w gimnazjum w cyklu trzyletnim

  Wychowawca klasy odpowiada za terminowe wypełnienie przez nauczycieli poszczególnych ankiet kontrolujących liczbę zrealizowanych zajęć edukacyjnych w gimnazjum. Następnie wpisuje dane do arkusza monitorowania zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w cyklu trzyletnim. 

 97. Arkusz kontrolny możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

  Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole jest jedną z najważniejszych kwestii. Arkusz kontrolny pozwoli sprawdzić, czy w szkole obowiązują wymagane procedury i czy szkoła jest przygotowana na wystąpienie niebezpiecznych sytuacji w szkole. 

 98. Arkusz kontroli oceniania wewnątrzszkolnego

       Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne podlega kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego. Przy dokonywaniu kontroli, pomocny może być arkusz kontroli oceniania wewnątrzszkolnego. Wskazuje on obszary, podlegające badaniu oraz zalecenia dla nauczyciela poddanego kontroli oceniania wewnątrzszkolnego. 

 99. Arkusz kontroli dzienników lekcyjnych

  Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji określają zasady, które należy spełnić przy prowadzeniu dziennika lekcyjnego w szkole. Aby skontrolować, czy dzienniki lekcyjne są prowadzone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej, warto posłużyć się arkuszem kontroli dzienników lekcyjnych. 

 100. Arkusz kontroli - analiza realizacji podstawy programowej z poszczególnych zajęć edukacyjnych

  Podczas kontroli realizacji podstawy programowej z poszczególnych zajęć edukacyjnych wykorzystujemy dwie techniki: analizę dokumentów (dziennik zajęć, plan pracy nauczyciela) oraz rozmowę z kontrolowanym nauczycielem. Aby uporządkować zgromadzone w ten sposób informacje, zapisujemy je w specjalnie przygotowanym do tego arkuszu kontroli. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 1
 101. Arkusz oceny okresowej

  Przeprowadzając ocenę okresową pracowników, bezpośredni przełożony może korzystać z opracowanego już arkusza oceny pracownika. Arkusz oceny pracownika powinien zawierać ogólne kryteria oceny dla wszystkich urzędników. Może również przewidywać kryteria indywidualne dla poszczególnych stanowisk pracy. Arkusz oceny okresowej powinien ponadto zawierać część informacyjną, w której będą zamieszczone informacje o pracowniku i o poprzedniej ocenie. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 102. Arkusz analizy procesów zachodzących w szkole i klasie

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 103. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli - wymaganie 11

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 104. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli dotycząca jakości i warunków ich pracy

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 105. Ankieta dla uczniów dotycząca jakości i warunków pracy na zajęciach

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 106. Ankieta skierowana do uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej dotycząca zachowań agresywnych

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 107. Ankieta dla rodziców badająca ich zaangażowanie w tworzenie i realizację koncepcji

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 108. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły "Wyposażenie i infrastruktura szkoły" - wymaganie 12

  Kwestioanriusz może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 12 - Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 109. Ankieta dla rodziców - wymaganie nr 10

  Celem ankiety jest poznanie opinii rodziców na temat współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 10 - Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz ośrodka na rzecz wzajemnego rozwoju.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 110. Arkusz wywiadu z dyrektorem szkoły - wymaganie nr 2

  Arkusz wywiadu może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 111. Kwestionariusz wywiadu z dyrektorem szkoły

  Kwestionariusz wywiadu może być wykorzystany do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 7 - Nauczyciel współpracujący w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 112. Kwestionariusz ankiety dla rodzica „Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć mojego dziecka”

  Ankieta mająca za zadanie poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 113. Kwestionariusz ankiety dla ucznia „Ocenianie w mojej szkole”

  Ankieta mająca za zadanie poznanie opinii uczniów na temat funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 114. Kwestionariusz samooceny nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Prezentowany kwestionariusz można wykorzystać realizując wymaganie 6 - Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 115. Ankieta dla nauczycieli wychowawców - wymaganie nr 9

  Celem badań jest analiza działań wychowawców poszczególnych klas w zakresie włączania rodziców w działalność szkoły. Ankietę może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 9 - Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 116. Ankieta dla rodziców - wymaganie nr 5

  Ankieta dla rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole. Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 5 - Respektowane są normy społeczne.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 7 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 117. Kwestionariusz ankiety dla ucznia – wymaganie nr 4

  Celem ankiety jest zebranie informacji na temat aktywności uczniów szkoły podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ankietę można wykorzystać podczas realizacji wymagania nr 4 - Uczniowie są aktywni. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 118. Kwestionariusz ankiety dla rodzica „Szkoła naszego dziecka” - wymaganie nr 1

  Prezentowany wzór ankiety można wykorzystać realizując wymaganie 1 - Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 119. Podstawa programowa i zalecane warunki jej realizacji

  Ankieta może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 120. Realizacja podstawy programowej – ankieta dla ucznia

  Ankietę można wykorzystać realizując wymaganie 3 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 24 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 121. Arkusz kontroli pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w Szkole Podstawowej

  Arkusz kontroli może być wykorzystany w szkole podstawowej oraz - po drobnych modyfikacjach - także w innych placówkach.

 122. Ankieta dla nauczycieli – podnoszenie jakości pracy szkoły

  Ankieta jest przeznaczona dla nauczycieli różnych typów szkół. Może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru 10 - Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 123. Ankieta dla rodziców - funkcjonowanie szkoły

  Ankieta pomoże w dokonaniu ewaluacji związanej z funkcjoowaniem placówki w opinii rodziców (Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki)

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 124. Ankieta dla nauczycieli

  Ankieta jest przeznaczona dla nauczycieli różnych typów szkół. Może być wykorzystana do ewaluacji wewnętrznej z obszaru IV „ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ”.

 125. Arkusz samokontroli

  Druk może być wykorzystany zarówno przez dyrektora jak i nauczycieli w celu dokonania (samo)kontroli realizacji podstaw programowych w szkole podstawowej oraz w gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 28 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 126. Ankieta dla uczniów - ocena zajęć

  Ankieta dla uczniów badająca postrzeganie zajęć. Do wykorzystania w realizacji wymagań z obszaru I z załącznika do Rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 roku.

 127. Ankieta dla ucznia - system oceniania

  Ankieta dla uczniów sprawdzająca postrzeganie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 128. Ankieta diagnozująca dla uczniów

  Ankieta diagnozująca problemy z uczeniem się wśród uczniów. Dokument zawiera 27 stwierdzeń kontrolnych.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 129. Arkusz kontroli zeszytów przedmiotowych

  Przedstawiony arkusz kontroli jest załącznikiem do szkolnego planu nadzoru pedagogicznego.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 130. Arkusz ankiety dla rodziców absolwentów przedszkola

  Jednym z wymagań jest pozyskanie informacji o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola. Ankieta jest sposobem pozyskania informacji od rodziców absolwentów.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 131. Ankieta informacyjna o dziecku

  Podstawą efektywnej pracy z dzieckiem uczęszczającym do przedszkola jest jak najlepsze jego poznanie. Jedną z form zdobywania rzetelnych informacji o dziecku jest wywiad z jego rodzicami. Prezentowana ankieta pozwala pozyskać pierwsze informacje już „na wejściu”, czyli z chwilą przyjęcia dziecka do placówki.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 132. Ankieta dla rodziców. Przydatność spotkań adaptacyjnych

  Zgodnie z wymaganiem 9 przedszkole ma obowiązek pozyskiwania od rodziców opinii na temat działań podejmowanych przez placówkę. Prezentowany wzór ankiety ułatwi zebranie informacji - koniecznych do ewaluacji wewnętrznej - a dotyczących przydatności spotkań adaptacyjnych organizowanych w przedszkolu.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 1
 133. Arkusz do jakościowej analizy wyników obserwacji

  Arkusz do jakościowej analizy wyników obserwacji jest integralną częścią Skali Gotowości Szkolnej, dzięki któremu nauczyciel może dokonać diagnozy przedszkolnej dziecka w roku szkolnym poprzedzającym planowe rozpoczęcie przez nie nauki w szkole.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 134. Przykładowy arkusz ewaluacji przedszkola-poziom D

  Prezentowany Arkusz Ewaluacji Przedszkola jest narzędziem umożliwiającym dyrektorowi usystematyzowanie informacji zdobytych w toku ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagań z poziomu D - określonych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 135. Przykładowy arkusz ewaluacji przedszkola-poziom B

  Prezentowany Arkusz Ewaluacji Przedszkola jest narzędziem umożliwiającym dyrektorowi usystematyzowanie informacji zdobytych w toku ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagań z poziomu B - określonych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
   

 136. Księga Jakości Pracy Przedszkola - poziom B

  Prezentowana Księga jakości pracy przedszkola jest narzędziem umożliwiającym dyrektorowi usystematyzowanie informacji zdobytych w toku ewaluacji wewnętrznej w zakresie wymagań z poziomu B – określonych w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
   

 137. Kierunki kontroli dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011

  Jednym z obszarów ewaluacji wewnętrznej, organizowanej przez dyrektora przedszkola w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego, jest kontrola dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela. Niniejsza propozycja określająca kierunki takiej kontroli – tematykę i rodzaj analizowanej dokumentacji – może być wykorzystana w każdej placówce wychowania przedszkolnego.

   

 138. Kwestionariusz wywiadu z pedagogiem

  Na użytek ewaluacji wewnętrznej, organizowanej przez dyrektora szkoły lub placówki przydatny będzie niniejszy kwestionariusz wywiadu z pedagogiem szkolnym, który pozwoli właściwie realizować wszystkie wymagania związane z realizacją koncepcji pracy, procesami edukacyjnymi i wszelkimi działaniami dydaktyczno-wychowawczymi.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 5 Luty 2018
  Ilość stron w dokumencie: 1
 139. Kwestionariusz ankiety dla rodziców

  Wymaganie określone w rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego - 9. „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki” wskazuje na konieczność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły, jak również uzyskania oceny podjętych przez szkołę oddziaływań. Proponowana ankieta może być przydatna dyrektorowi w sprawnym zdobyciu informacji na użytek prowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 17 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 6
 140. Ankieta dla rodziców dotycząca podejmowanych działań wychowawczych i sprawnej organizacji wywiadówek

  Odpowiedzialny wychowawca systematycznie rozpoznaje potrzeby rodziców dotyczące wzajemnej współpracy. Jedną z technik pomocnych w zdobyciu opinii rodziców jest ankieta dotycząca podejmowanych działań wychowawczych oraz organizacji klasowych wywiadówek.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 2
 141. Ankieta dla rodziców dotycząca organizacji na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych

  Podstawą dobrej współpracy szkoły z rodzicami jest właściwe rozpoznanie potrzeb rodziców w zakresie udzielania im wsparcia i pomocy w wychowaniu dzieci i młodzieży. Prezentowana ankieta, dotycząca organizacji na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych, to narzędzie pozwalające poznać stanowisko rodziców w sprawnie przeprowadzonym sondażu.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 15 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 142. Arkusz ewaluacji działań szkoły realizowanych w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

  Arkusz ewaluacji działań szkoły realizowanych w ramach programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

 143. Ankieta dla rodziców dotycząca organizacji warsztatów

  Jednym z zadań szkoły jest udzielanie wsparcia w trudzie wychowania dzieci. W tym celu planuje się organizowanie spotkań warsztatowych z pedagogiem lub psychologiem, które poświęcone będą metodom łagodzenia skutków dojrzewania nastolatków.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 2
 144. Ankieta dla wychowawców dotycząca zdiagnozowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczej

  Jednym z głównych zadań pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy i wsparcia uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Proponowany kwestionariusz ankiety pozwala uzyskać od wychowawców klasowych w gimnazjum informacje o potrzebach i oczekiwaniach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 145. Ankieta dla uczniów „Bezpieczna szkoła”

  Monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szkole jest ustawowym zadaniem dyrektora. Prezentowany kwestionariusz ankiety umożliwi zebranie od uczniów – w anonimowym sondażu – niezbędnych informacji na temat ich poczucia bezpieczeństwa w każdej placówce oświatowej.

 146. Ankieta dla ucznia dotycząca przemocy w szkole

  Systematyczne monitorowanie sytuacji wychowawczej szkoły stanowi podstawę wszelkich oddziaływań profilaktycznych. Jedną z metod stosowanych w tym celu jest ankieta. Wzór kwestionariusza takiej ankiety adresowanej do uczniów można zastosować do diagnozowania zjawiska przemocy – w sondażu anonimowym – w starszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 12 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 147. Karta informacyjna kontroli-badania-diagnozy

  Monitorowanie i ewaluacja pracy szkoły rozumiane jest jako badanie praktyczne i zarazem oceniające, czy szkoła spełnia wymagania stawiane jej przez państwo. Jest też podstawowym elementem wewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły. Prezentowana karta informacyjna systematyzuje proces badania efektywności kształcenia w klasach I–III szkoły podstawowej, ale może być także wykorzystana na dalszych etapach edukacyjnych.
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 13 Lipiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 148. Wymaganie 6 - Ankieta dla nauczycieli wychowawców

  Współpraca z rodzicami jest obowiązkiem każdego nauczyciela i podstawą jego oddziaływań edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. Dobry wychowawca wie jak ważnym elementem tego procesu jest autorefleksja i samoocena. Proponowany kwestionariusz ankiety może pomóc w systematycznym monitorowaniu i ewaluacji tej współpracy. Jest też cennym źródłem informacji dla dyrektora sprawującego w szkole ewaluację wewnętrzną (Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki).

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 149. List powitalny uczniów rozpoczynających naukę w szkole – diagnoza wstępna

  Zgodnie z wymogami wprowadzanej reformy systemu edukacji, od roku szkolnego 2009/2010, jednym z elementów pracy nauczyciela będzie prowadzenie diagnoz. Celem ich jest zgromadzenie informacji, które mają: pomóc rodzicom, poznać stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspomagać go, odpowiednio do potrzeb, w osiąganiu tej gotowości ; wspomóc nauczycieli przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka; wesprzeć pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w wypadku potrzeby przeprowadzenia pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proces diagnostyczny zapewni szybkie i sprawne organizowanie pomocy. Umożliwi także przeprowadzanie diagnozy przesiewowej wśród wszystkich uczniów. Są to bez wątpienia korzyści dla wszystkich - dzieci, rodziców, nauczycieli. Wczesna diagnoza i wsparcie udzielone już na starcie zapobiegnie pogłębianiu się dysfunkcji na dalszych etapach kształcenia. Przedstawiony list powitalny do rodziców uczniów nowo rozpoczynających naukę w szkole ma spełniać funkcję pierwszej wstępnej diagnozy ucznia, pomóc szkole w stworzeniu dla niego jak najlepszych warunków nauki i dalszego rozwoju. Dokument może mieć zastosowanie w szkole podstawowej i szkole gimnazjalnej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 24 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4

Raporty (46)

 1. Raport z ewaluacji wewnętrznej – monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 15 Październik 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 2. Raport z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu zagadnienia: Przedszkole zapewnia dzieciom

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 3. Raport z ewaluacji wewnętrznej w gimnazjum

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 5
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole ponadgimnazjalnej

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole podstawowej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 23 Maj 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 6. Wzór: Protokół komisji w sprawie ubytków (zał. nr 6 do rozporządzenia Ministra Kultury…)

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 5 Kwiecień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 7. Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 29 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 8. Propozycja recenzji z odbytej praktyki studentki edukacji wczesnoszkolnej

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa
  Data publikacji: 8 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 9. Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzone dot. korzystania z mediów społecznościowych

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 13 Listopad 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 10. Wzór raportu z ewaluacji wewnętrznej

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 17 Październik 2017
  Ilość stron w dokumencie: 3
 11. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 12. Raport z ewaluacji wewnętrznej dla Szkoły Ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 13. Raport z ewaluacji wewnętrznej dla Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 14. Raport z ewaluacji wewnętrznej dla Przedszkola w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 5
 15. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 2 Czerwiec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 16. Raport z ewaluacji wewnętrznej wymagania: Rodzice są partnerami przedszkola

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 24 Marzec 2017
  Ilość stron w dokumencie: 4
 17. Raport z ewaluacji wewnętrznej zagadnienia Warunki i organizacja pracy świetlicy szkolnej w kontekście potrzeb uczniów i rodziców

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 22 Grudzień 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 18. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja raportu z ewaluacji wewnętrznej dla zespołu szkół, dla którego priorytetem w bieżącym roku szkolnym było podniesienie jakości kształcenia poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

 19. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015

  Propozycja raportu z ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej, dla której priorytetem w bieżącym roku szkolnym było rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 20. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja raportu z ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej, dla której priorytetem w bieżącym roku szkolnym była edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 21. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja raportu z ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum, dla którego priorytetem w bieżącym roku szkolnym było rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 6
 22. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016

  Propozycja raportu z ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola, dla którego priorytetem w bieżącym roku szkolnym była edukacja matematyczna w realizacji podstaw programowych.

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 20 Maj 2016
  Ilość stron w dokumencie: 5
 23. Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej: W szkole rozwijane są kompetencje czytelnicze i upowszechnianie jest czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 5 Luty 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 24. Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej: W szkole podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 4 Luty 2016
  Ilość stron w dokumencie: 4
 25. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Bursie szkolnej na rok szkolny 2014/2015

  Forma raportu, który może być zaprezentowany na zebraniu rady pedagogicznej.

 26. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 – wariant 2

   

 27. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół w roku szkolnym 2014/2015

   

 28. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015

  Dokument jest propozycją dla szkół ponadgimnazjalnych, które w br. szkolnym zaplanowały wewnętrzną ewaluację z zakresu wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. Do raportu można dołączyć konkretne wyniki w postaci tabel, diagramów, wykresów. 

   

 29. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

  Dokument jest propozycją dla szkół podstawowych, które w br. szkolnym zaplanowały wewnętrzną ewaluację z zakresu wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Do raportu można dołączyć konkretne wyniki w postaci tabel, diagramów, wykresów.

   

 30. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015

  Dokument jest propozycją dla przedszkoli, które w br. szkolnym zaplanowały wewnętrzną ewaluację z zakresu wymagania: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. Do raportu można dołączyć konkretne wyniki w postaci tabel, diagramów, wykresów.

   

   

 31. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

  Dokument jest propozycją dla gimnazjów, które w br. szkolnym zaplanowały wewnętrzną ewaluację z zakresu wymagania: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Do raportu można dołączyć konkretne wyniki w postaci tabel, diagramów, wykresów.

   

 32. Protokół z zebrania z rodzicami

  Z zebrania z rodzicami sporządza się protokół. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy wzór takiego protokołu. Zawiera on plan, tematykę i ogólny przebieg zebrania. 

 33. Protokół obrad rady pedagogicznej - wzór

   

 34. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół

  Podsumowanie ewaluacji przeprowadzonej w zespole szkół: gimnazjum oraz liceum z zakresu: 

  1. „Respektowane są normy społeczne” oraz
  2. „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

  Dokument ten może być zmodyfikowany na potrzeby zespołu szkół.
  Należy podkreślić, że termin „raport ” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje (rozumiane jako wnioski do pracy na rok następny), mocne i słabe strony pracy szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej.
   

 35. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum

  Wzór dokumentu jest przeznaczony dla gimnazjów, które w bieżącym roku szkolnym przeprowadziły ewaluację z zakresu wymagań:

  1) „ Respektowane są normy społeczne” oraz
  2) „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.

  Dokument można modyfikować na potrzeby szkoły oraz uzupełniać dane i informacje.
  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/placówki oświatowej.

 36. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu- wariant 1

  Propozycja dokumentu jest opracowana dla przedszkoli, które poddały ewaluacji wewnętrznej obszar „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”. Uwzględnia m.in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje (rozumiane jako wnioski do dalszej pracy), mocne i słabe strony pracy szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej.
   

 37. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej

  Raport z ewaluacji przeprowadzonej w szkole podstawowej z zakresu „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi”.

  Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji, wyniki i wnioski opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/ placówki oświatowej.
   

 38. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu- wariant 2

  Dokument jest opracowany dla przedszkoli, które poddały ewaluacji wewnętrznej obszar „Współpraca przedszkola z rodzicami”. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.
   

 39. Raport ewaluacji wewnętrznej - respektowane są normy społeczne

  Raport - propozycja wyników i wniosków, to dokument opracowany dla szkół różnego typu, które w bieżącym roku szkolnym zaplanowały ewaluację w zakresie tematyki „Respektowane są normy społeczne”. W dokumencie szkoła powinna uwzględnić swoje wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, sformułowane tu wnioski należy traktować jako wskazówkę. Raport nie powinien być dokumentem obszernym. Powinien zawierać wnioski, które szkoła uwzględni w swojej pracy.

 40. Raport z ewaluacji wewnętrznej

  Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej.

 41. Raport z ewaluacji wewnętrznej dla zespołu nauczycielskiego

  Dokument podsumowujący ewaluację w szkole, powinien być opracowany przez zespoły nauczycielskie na zakończenie roku szkolnego. Uwzględnia wybrane obszary i wymagania, które przyjęła szkoła do ewaluacji w poprzednim roku szkolnym (2012/2013).
   

 42. Przykład raportu ewaluacji wymagania „Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”

  Przedstawiony raport z ewaluacji wewnętrznej prezentuje wnioski z ewaluacji w obszarze "Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym" i jest dokumentem obejmującym rok szkolny 2012/2013, czyli przed wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

 43. Raport z ewaluacji wewnętrznej

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 , pozycja 1324), jednym z zadań dyrektora szkoły jest prowadzenie ewaluacji wewnętrznej – w obszarach i w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia – oraz kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przez pracowników szkoły obowiązujących przepisów prawa. Poniżej przedstawiono przykładowy schemat raportu podsumowującego ewaluację wewnętrzną oraz wzór protokołu/notatki służbowej z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej. Przedstawiona poniżej propozycja może służyć realizacji przytoczonego zapisu w zakresie ewaluacji i kontroli, jako form nadzoru pedagogicznego, prowadzonych przez dyrektora szkoły.

 44. Przykładowy raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej

  Wyniki ewaluacji wewnętrznej, prowadzonej przez dyrektora przedszkola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, powinny być zebrane i zaprezentowane Radzie Pedagogicznej w końcowym raporcie ewaluacyjnym. Prezentowany wzór takiego raportu pozwala ująć – w zwięzłej i czytelnej formie – wyniki oraz wnioski uzyskane w poszczególnych obszarach ewaluacyjnych.

 45. Strategia działań w obszarach wymagających poprawy jakości pracy przedszkola

  Efektem prowadzonego w danym roku szkolnym nadzoru pedagogicznego są wnioski, które należy uwzględnić przy planowaniu poprawy jakości pracy placówki. Prezentowana strategia działań pokazuje, jak można to uczynić w zakresie przykładowych obszarów ewaluacyjnych.

 46. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 9.): Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

   
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT