Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Komentarz do nowego przepisu wykonawczego – rozporządzenia dotyczącego uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli od 1.09.2018 r.

I. Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) opublikowano 16 sierpnia 2018 r. w Dz. U. – poz. 1574 rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – weszło w życie 1 września 2018 r.
- było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

II. Najważniejsze zmiany w przepisach wykonawczych w stosunku do dotychczasowego przepisu:

1. Terminy w procesie odbywaniu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela:
1) rozpoczęcie stażu - z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (do 16.09.2018 r.).
2) plan rozwoju zawodowego:
a) nauczyciel stażysta: przedkłada dyrektorowi w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (do 22.09.2018 r.),
b) pozostali nauczyciele: przedkładają wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu.
3) dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (do 2.10.2018 r.), zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.
4) nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.
5) dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.
czytaj dalej >>

Obowiązujący 7 września 2018
Najczęstsze problemy dyrektorówCopyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT