Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

I. 18 maja 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oparte na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203).
Zastąpiło ono z dniem 19 maja 2018 r. niedawno wydane rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083).
Tylko § 25 wchodzi w życie 1 września 2018 r.

II. Nowe rozporządzenie jest niezwykle obszernym dokumentem. W części głównej zawiera 3 rozdziały i aż 73 paragrafy (w dotychczasowym były 32 paragrafy) oraz 7 załączników (w dotychczasowym były 3 załączniki) z 144 wzorami dokumentów – w sumie 469 stron.

III.1. Rozdział I „Przepisy ogólne” zawiera 2 paragrafy, które przede wszystkim określają zawartość rozporządzenia, czyli:
1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji,
2) sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów,
3) tryb i sposób uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
4) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

III.2. Rozdział II „Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych” zawiera 24 paragrafy, które przede wszystkim określają świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne występujące w typach szkół wymienionych w art. 18 ustawy – Prawo oświatowe (tzw. nowego systemu).
I tu między innymi:
1. § 16 określający sposób wypełniania świadectw i innych druków szkolnych, w tym arkuszy ocen i indeksów,
2. § 20 opisujący prostowanie błędu o oczywistej omyłki w treści świadectw i innych dokumentach,
3. § 21 określający problem zmieniania w dokumentacji szkolnej imienia i nazwiska ucznia,
4. § 22 normujący problematykę wydawania duplikatów świadectw i dyplomów.

III.3. Rozdział III „Przepisy przejściowe i końcowe” zawiera 47 paragrafów, które przede wszystkim normują stosowanie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych w okresie istnienia typów szkół wymienionych w art. 9 ustawy o systemie oświaty (tzw. starego systemu).
I tu między innymi:
1. § 29 określający stosowanie uregulowań rozporządzenia w przypadku poszczególnych typów szkół,
2. § 32 wskazujący właściwego dyrektora podpisującego druki dokumentów szkolnych,
3. § 35 – 52 określają lata szkolne, w których wydaje się świadectwa promocyjne i ukończenia konkretnych szkół,
4. § 53 – 61 określają lata szkolne, w których prowadzi się arkusze ocen uczniów i słuchaczy konkretnych szkół.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 5 czerwca 2018
Najczęstsze problemy dyrektorówCopyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT