Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Komentarz do zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

I. 18 maja 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oparte na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203).
Zastąpiło ono z dniem 19 maja 2018 r. niedawno wydane rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083).

19 października 2018 r. opublikowano zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2011).

II. Najważniejsze uregulowania nowego przepisu:

1. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także dotychczasowe gimnazja i dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne, wydając legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną, mogą wydać dodatkowo mLegitymację szkolną, stanowiącą dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych.

2. mLegitymacje szkolne są wydawane na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia

3. Uczeń lub słuchacz przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.

4. Warunki konieczne do spełnienia aby otrzymać mLegitymację:
1) uczeń lub słuchacz zostaje przyjęty do szkoły,
2) przyjęty uczeń lub słuchacz otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną,
3) przyjęty uczeń lub słuchacz posiada numer PESEL,
4) wniosek o mLegitymację składa pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 2 listopada 2018Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT