Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYRozliczenie godzin z artykułu 42 Karty Nauczyciela

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz.442) i brzmieniem § 2 ustęp 5a „godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów – w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)”, na dyrektorze każdej placówki oświatowej ciąży obowiązek ewidencjonowania tych godzin. Od roku szkolnego 2010/2011 wymiar wspomnianych godzin wynosi 2 tygodniowo dla nauczycieli pełnozatrudnionych i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia nauczycieli niepełnozatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych. Natomiast w ponadgimnazjalnych – 1 godzina w tygodniu. Poniższa propozycja dotyczy miesięcznego rozliczenia godzin z artykułu 42 KN, prowadzonego przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Dokument ma zastosowanie we wszystkich typach szkół, z tym że dla podstawowych i gimnazjów należy rozliczać 2 godziny.

Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Dokumentacja kadrowa
Ostatnia aktualizacja: 10 Marzec 2015
Data publikacji: 4 Sierpień 2009
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT