Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Za okres od 1 do 10 oraz od 25 do 28 lutego 2019 r. nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za pracę, a za okres od 9 do 24 lutego 2019 r. - wynagrodzenie urlopowe....

PORADA PRAWNA

Tutejsza jednostka jest jednostka feryjną– jest to szkoła podstawowa. W miesiącu lutym nauczyciel przebywali na urlopach wypoczynkowych w związku z feriami zimowymi w okresie 09.02.2019-24.02.2019. Wypłacono wynagrodzenie wyliczone na podstawie wynagrodzeń za miesiąc luty np. Wynagrodzenie zasadnicze 3438,00 Wynagrodzenie za wysługę lat 20% 687,60 Łączne wynagrodzenie to 4.125,60 : 30 = 137,52 zl. 137,52 x 16 dni = 2.200,32 zł. Pracownik nie posiada wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe Pytanie jest następujące: W jaki sposób dokonać potrącenia wynagrodzenia za czas urlopu? Czy według dni kalendarzowych czyli 16/28 Czy według dni roboczych 10/20 Przy potrąceniu 16/28 pracownik otrzyma niższe wynagrodzenie niż należne i niezgodnie z art. 67 KN.

 

Za okres od 1 do 10 oraz od 25 do 28 lutego 2019 r. nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za pracę, a za okres od 9 do 24 lutego 2019 r. - wynagrodzenie urlopowe. Wynagrodzenie za pracę wylicza się według zasad określonych w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. z 2017 r., poz. 927: 1) miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu: 4125,60 : 160 h = 25,79 zł; 2) otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy: 25,79 zł * 80 h = 2063,20 zł; 3) tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc: 4125,60 zł – 2063,20 zł = 2062,40 zł. Taka kwota przysługiwała nauczycielowi za okres pracy od 1 do 10 oraz od 25 do 28 lutego 2019 r. Ponadto za czas 2 tygodni (14 dni) urlopu wypoczynkowego nauczyciel był uprawniony do wynagrodzenia urlopowego w kwocie: 4.125,60 zł : 30 = 137,52 zł * 14 dni = 1925,28 zł - § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, § 2 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 171 ze zm. Ferie zimowe trwają 14, a nie 16 dni, zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1603; https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-ferii-zimowych-w-roku-szkolnym-20182019. Łącznie w lutym 2019 r. nauczycielowi należałoby wypłacić 3987,68 zł, czyli kwotę niższą, niż gdyby cały miesiąc przepracował. Z tego względu, z uwagi na treść art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., nie dokonuje się żadnych potrąceń z wynagrodzenia wypłaconego nauczycielowi za luty z góry z początkiem miesiąca na podstawie art. 39 ust. 3 KN.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT