Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawą prawną - obok posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - są dwa rozporzadzenia MEN: z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków...

PORADA PRAWNA

25 stycznia 2017 Prawo oświatowe

Na jakiej podstawie można przedłużyć o rok naukę dziecka z orzeczeniem (choroba sprzężona) w liceum ogólnokształcącym czyli z 3 lat do 4 ?

Podstawą prawną - obok posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - są dwa rozporzadzenia MEN:

  • z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U z 7 sierpnia 2015r. poz. 1113) - § 4.
  • z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U z 22 lutego 2012 r. poz.204 z późniejszymi zmianami) - § 5 ust 1 i 2.

Decyzję o przedłużeniu danemu uczniowi etapu edukacyjnego podejmuje szkoła na wniosek: rodziców ucznia, samego pełnoletniego ucznia lub nauczycieli i specjalistów prowadzących z uczniem zajęcia. W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej należy to uczynić do końca lutego w ostatnim roku nauki. Nie jest potrzebna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinię o konieczności wydłużenia cyklu edukacyjnego uczniowi wydaje Zespół do spraw planowania i koordynowania w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla tego ucznia, który opracował i realizuje IPET. Natomiast decyzję w sprawie wydłużenia uczniowi cyklu edukacyjnego wydaje rada pedagogiczna. W dokumentacji szkolnej ucznia - w arkuszu ocen na pierwszej stronie - należy zamieścić informację o przedłużeniu etapu edukacyjnego w danym roku szkolnym. W takiej sytuacji nie wypełnia się stron przeznaczonych na oceny roczne, gdyż klasyfikacja roczna przeprowadzana w szkole jest dla ucznia z wydłużonym cyklem klasyfikacją śródroczną, a tej nie zamieszcza się w arkuszach ocen. Jedynie na pierwszej stronie arkusza ocen trzeba zamieścić adnotację o wydłużeniu etapu edukacyjnego uczniowi w danym roku szkolnym. Również w protokole rady pedagogicznej klasyfikacyjnej umieszcza się zapis informujący, którym uczniom wydłużono etap edukacyjny
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT