Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 14 ust. 1. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ze zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.Wychowanie przedszkolne jest...

PORADA PRAWNA

26 października 2013 Prawo oświatowe

Jestem dyrektorem szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie. W szkole funkcjonuje odział przedszkolny dzieci pięcio- i sześcioletnich. Od tego roku został stworzony odział przedszkolny w szkole dla dzieci trzy- i czteroletnich. Czy dyrektor bądź organ prowadzący powinien wystąpić o opinię do Straży Pożarnej, Sanepidu i Kuratorium przed utworzeniem oddziału dla dzieci poniżej 5-ciu lat, czy musi uzyskać zgodę Urzędu Gminy, czy wystarczy tylko zmiana w Statucie Szkoły? Proszę o podanie podstawy prawnej. Dziękuję

Zgodnie z art. 14 ust. 1. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ze zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.
Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
W świetle art. 61 ust. 1 Uso oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola.

Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną (która aktualnie prowadzi niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę podstawową), prowadzenia wychowania przedszkolnego w punkcie lub zespole wymaga we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej dokonania zmiany w ciągu 14 dni.

Warunkiem utworzenia zespołu lub punktu jest między innymi posiadanie przez organ prowadzący pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendy powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym prowadzone są zajęcia w ramach zespołu lub punktu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci.

W celu założenia niepublicznego przedszkola należy uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Szczegółowe wymogi są określone w art. 82- 84 i 89 ustawy o systemie oświaty. Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola otrzymują na każde dziecko dotację z budżetu gminy zgodnie z art. 90 ust. 2b. ustawy.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

Kwestie spraw technicznych dotyczących funkcjonowania budynku przedszkola reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Wymogi dla budynków przeznaczonych na pobyt dzieci oraz budynków użyteczności publicznej określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Oznacza to, że niepubliczna funkcjonująca szkoła z oddziałami przedszkolnymi posiadająca wpis do ewidencji spełnia wszystkie w/w wymogi. Jednak wszystkie wymienione w pytaniu jednostki należy pisemnie poinformować o utworzeniu dodatkowego oddziału, dokonać zmian we wpisie do ewidencji. Natomiast na potrzeby dotacji należy zgłosić zmianę w ilości uczniów do organu, który dotacje przyznaje. Szkoła dokonuje odpowiednich zmian w statucie.

Podstawa prawna:

1) Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (ze zm.), w szczególności art. 90. 2.

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (ze zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (ze zm.).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ze zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT