Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.)Art. 30 ust. 66. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając...

PORADA PRAWNA

24 listopada 2009 Prawo oświatowe

Jak liczymy nieobecność n-la : - z tytułu choroby 1/30? - z tytułu urlopu bezpłatnego1/dni roboczych?

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.)


Art. 30 ust. 6
6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach (…)

 

Jednakże w sprawach nierozstrzygniętych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy i zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy: "Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią."
Zatem w miesiącu, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, należy obniżyć jego wynagrodzenie miesięczne, a dokładniej – każdy składnik tego wynagrodzenia.
 

Nie ma przepisów stanowiących o tym, jak należy obniżać wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Taki zapis znajdował się w § 23, ust 2 rozporządzenia MEN z 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli („Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy (...) ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30"), ale to rozporządzenie już nie obowiązuje.
 

Praktyka pokazuje, że księgowości naliczające płace za każdy dzień nieobecności obniżają 1/30 wynagrodzenia należnego za miesiąc.
 

Możliwe, że taka praktyka jest pozostałością po stosowaniu przepisów wspomnianego wcześniej rozporządzenia.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT