Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018

Kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018

Komentarz – kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 r.

23 kwietnia 2018 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

Na 2018 r. ustalono kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dziewięciu obszarach (o dwa więcej niż w roku ubiegłym):

1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
1) do dnia 13 lipca 2018 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2018),
2) do dnia 19 października 2018 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2018 r.).

2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zapis obszaru jak w roku ubiegłym).
Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
1) do dnia 31 maja 2018 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X-XII 2017 r. oraz w miesiącach I-III 2018 r.;
2) w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 12 października 2018 r. – dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

3. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego (po raz pierwszy wydzielony obszar).
Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 31 października 2018 r.

4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (ukonkretniony zapis obszaru):
1) dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:
- zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
- przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 – w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela albo art. 225 ww. ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe;
2) nieprzekraczalny termin składania wniosków - do dnia 12 października 2018 r.

czytaj dalej >>
Obowiązujący 17 maja 2018Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT