Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga

Podstawą prawną dokonywania oceny pracy nauczyciela jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6a.1 (Dz. U z 2007 r. Nr 247, pozycja 1821 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, pozycja 1066 z późniejszymi zmianami).
Ocena pracy nauczyciela oparta jest na ocenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z art. 6 Karty Nauczyciela oraz obowiązków określonych w art. 4 ustawy o systemie oświaty (nakaz kierowania się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską w działaniach dydaktycznych i wychowawczych; poszanowaniem godności ucznia). Przedstawione kryteria są jedynie propozycją mającą ułatwić dokonanie dyrektorowi oceny pracy nauczyciela i stopień wykonywania nałożonych na niego obowiązków. Zaproponowane kryteria są zgodne z zapisami ustaw: o systemie oświaty i Karta Nauczyciela. Można je stosować we wszystkich typach szkół.
 

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Ocena pracy nauczyciela
Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2011
Data publikacji: 10 Sierpień 2009
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT