Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

I. 6 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1045 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, opartego na art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – weszło w życie 7 czerwca 2019 r.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).
II. Nowe uregulowania w rozporządzeniu dotyczą przede wszystkim:
1. Składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki – obecnie w skład komisji wchodzi:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego;
2) trzech przedstawicieli kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki doskonalenia;
3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania placówkę doskonalenia, w której konkurs się odbywa;


czytaj dalej >>

Obowiązujący 4 lipca 2019Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT