Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz do nowego przepisu wykonawczego – rozporządzenia dotyczącego doskonalenia zawodowego od 1.09.2018 r.

Komentarz do nowego przepisu wykonawczego – rozporządzenia dotyczącego doskonalenia zawodowego od 1.09.2018 r.

I. Na podstawie art. 70a ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) opublikowano 23 stycznia 2019 r. w Dz. U. – poz. 136 rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – weszło w życie 24 stycznia 2019 r. z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.
II. Wymieniony przepis był poprzedzony rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973).

czytaj dalej >>

Obowiązujący 7 lutego 2019Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT