Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz do kolejnych zmian w ustawach oświatowych

Komentarz do kolejnych zmian w ustawach oświatowych


I. 1. 11 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1287 ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie 1 września 2019 r. z wyjątkiem:
1) art. 5 oraz art. 7 pkt 8, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 12 lipca 2019 r.;
2) art. 7 pkt 5 i art. 9, które weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 27 lipca 2019 r.;
3) art. 7 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
2. Ustawa zawiera 17 artykułów (ma strukturę bezrozdziałową), z czego 7 pierwszych artykułów dotyczy zmian ustaw oświatowych i z nimi związanych.
II. Niniejsza ustawa zmienia w sumie 9 ustaw:
1) w art. 1 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm. w 2018 r. poz. 2245, w 2019 r. poz. 730 i poz. 1287),
2) w art. 2 ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 525 i 1287),
3) w art. 3 ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 i 1287),
4) w art. 4 ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1287),
5) w art. 5 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287),
6) w art. 6 ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287),
7) w art. 7 ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).
8) dodatkowo zmienia się poprzez zapisy w:
a) art. 6 i art. 7 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm. w 2018 r. poz. 2245, w 2019 r. poz. 730 i poz. 1287),
b) art. 7 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. w 2019 r. poz. 1287)
c) art. 7 ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622 i 1287),
d) art. 7 ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm. w 2018 r. poz. 2245, w 2019 r. poz. 534 i 1287)
III. Najważniejsze uregulowania w ustawie:
1. Zmiana przepisów dotyczących awansu zawodowego, oddzielenie awansu od procesu oceniania pracy nauczyciela, przywrócenie części rozwiązań prawnych sprzed 1 września 2018 r.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 2 sierpnia 2019Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT