Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz do kolejnych zmian dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 01.01.2019 r.

Komentarz do kolejnych zmian dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 01.01.2019 r.

Komentarz do kolejnych zmian dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 01.01.2019 r.


I. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych od 1 września do 31 grudnia 2018 r. są stosowane przepisy w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).
Obowiązują:
1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – w wersji po zmianach na dzień 1.09.2018 r.,
2. nowe rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. pod poz. 1133) - weszło w życie 1 września 2018 r.
II. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych od 1 stycznia 2019 r. stosujemy przepisy w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z 22 listopada 2018 o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.).
Obowiązują:
1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – w wersji po zmianach na dzień 1.01.2019 r.,
2. zmienione rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133, ze zm. w 2019 r. poz. 5) - weszło w życie 3 stycznia 2019 r.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 21 lutego 2019Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT