Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole
Temat: Interpretacja przpisów
izabela1986
pedagog
29-09-2018 22:39
Rozpoczęłam prowadzenie poradni i mam pytanie dotyczące rozumienia przepisu. W ustawie ws. oceniania i klasyfikowania uczniów (3 sierpień 2017) jest zapis, że: - „§ 6. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawno- ściami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psycholo- giczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. -2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia”. Moje pytanie dotyczy ust. 2 tego paragrafu. Jeśli uczeń ma orzeczenie na jedną z wymienionych niepełnosprawności to czy w tym orzeczeniu ma to być wyraźnie zaznaczone w treści, że uczeń ma być zwolniony z nauki drugiego języka? Rozporządzenie mówi tylko, że zwolnienie „może nastąpić na podstawie tego orzeczenia”. Co to w praktyce oznacza? Przepis nie jest do końca precyzyjny... Dyrektorzy szkół domagają się zapisu w orzeczeniu, ale to nie jest precyzyjnie ujęte wymaganie. Różne placówki różnie to definiują... Czy dyrektor bierze orzeczenie z uwagi na autyzm, w tym ZA i zwalnia ucznia z drugiego języka czy musi dodatkowo zawnioskować rodzic, na co wyraźnie wskazuje ust. 1? Czy ja dobrze rozumiem, że w przypadku ucznia z wymienionymi niepełnosprawnościami wystarczy taki zapis, czyli określona w rozp. potrzeba zwolnienia ucznia z nauki dugiego języka i wówczas takie zwolnienie może nastąpić? Od czego uzależnione jest to „może”?

Cytat_d Cytat_gCopyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT