Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole
Temat: Czas pracy nauczyciela z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
f0n
18-04-2018 21:15
Jestem nauczycielem z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W związku ze zmianami od 2018 roku dotyczącymi obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy oraz o nie przydzielaniu godzin ponadwymiarowych, czy mogę odwołać się do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie Art. 16. 1. Przepisów art. 15 nie stosuje się: 1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz 2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. W związku z powyższym czym mam prawo do złożenia do dyrektora szkoły wniosku o przeprowadzenie badań profilaktycznych, a co za tym idzie posiadać godziny ponadwymiarowe?

Cytat_d Cytat_gCopyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT