Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Zgodnie z zapisem § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [dalej: rozporządzenie] dyrektor jednostki systemu oświaty ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. Ma to służyć temu, żeby uczniowie byli równomiernie obciążeni nauką. Podawane treści powinny być zróżnicowane i dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.
Podkreślić należy, że konieczne jest zachowanie zgodności szkolnych programów nauczania z ramowymi planami nauczania, których nadrzędnym celem jest umożliwienie realizacji podstawy programowej. Żaden przepis rozporządzenia nie zwolnił dyrektorów szkół i nauczycieli z obowiązku realizacji przez szkołę podstawy programowej. Jednocześnie w żadnym akcie prawnym nie wskazano w jaki sposób dyrektor ma dokumentować wywiązanie się z tego obowiązku.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 27 maja 2020Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT