Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Komentarz do przepisów w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

  I. W wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadza się od 1 września 2019 r. nową klasyfikację zawodów, tym razem zawodów szkolnictwa branżowego.
  II. 19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 316 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2019 r.
  1. Przepisy stosuje się począwszy od:
  1) roku szkolnego 2019/2020 w:
  a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
  b) semestrze I szkoły policealnej,
  c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
  d) klasie I pięcioletniego technikum,
  2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia
  2. W latach następnych rozporządzenie stosuje się również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.
  3. Rozporządzenie określa w kolejnych dwóch załącznikach:
  1) ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
  2) klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego.
  III. Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
  1. Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, technikum, branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej.
  2. Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz na kursach umiejętności zawodowych.
  3. Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 21 marca 2019
 • Komentarz do kolejnych zmian dotyczących wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r.

  I. 28 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. poz. 2435 ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 – w artykułach od 1 do 3 ujęto zagadnienia dotyczące oświaty, i tak:
  1. W roku 2019 środki przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70a ust. 7 Karty Nauczyciela) wyodrębnia się w budżecie MEN w łącznej wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego ustalonego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r. (2752,92 zł).
  2. W roku 2019 środki wyodrębniane w budżetach wojewodów i w budżecie MEN na specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela), ustala się w oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wyliczone na podstawie kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018 r. (2752,92 zł).
  3. W roku 2019 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 r. (2717,59 zł).
  II. 1 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 198 ustawę budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. – weszła w życie 1.02.2019 r. z mocą od 1 stycznia 2019 r.
  W artykule 9 ust. 2 ustalono, zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 3 045,21 zł.
  III. 8 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 249 rozporządzenie MEN z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – weszło w życie 9.02.2019 r.
  1. Przepis zmienia rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) poprzez:
  a) zastąpienie w § 5 pkt 1 wyrażenia „„art. 1 ust. 1 i 1a” wyrazami „art. 1 ust. 1” – czynność dostosowująca zapisy rozporządzenia do zmiany ustawy Karta Nauczyciela,
  b) uchylenie § 8 pkt 18 – czynność porządkowa – usunięcie przepisu niestosowanego.
  2. Przepis wprowadza załącznik do rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) o nowym brzmieniu – ustala nową wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia 2019 r., i tak:
  a) dla posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym na każdym z kolejnych stopni awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany) przewiduje się odpowiednio stawkę – 2538, 2611, 2965 oraz 3483,
  b) dla posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym na każdym z kolejnych stopni awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany) przewiduje się odpowiednio stawkę – 2250, 2289, 2584 oraz 3033,
  c) dla posiadających tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, a także pozostałe wykształcenie na każdym z kolejnych stopni awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany) przewiduje się odpowiednio stawkę – 2230, 2250, 2268 oraz 2651.
  IV. MEN poinformował że samorządy w 2019 r. mają już przekazane 3 raty subwencji oświatowej (trzecia rata na marzec w podwójnej wysokości) i mogą niezwłocznie wypłacić nauczycielom podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.
   

  Obowiązujący 15 marca 2019
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia w sprawie świadectwa pracy
  Obowiązujący 5 marca 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
  Obowiązujący 1 marca 2019
 • Ustawa Budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
  Obowiązujący 26 lutego 2019
 • Komentarz do kolejnych zmian dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 01.01.2019 r.

  Komentarz do kolejnych zmian dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 01.01.2019 r.


  I. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych od 1 września do 31 grudnia 2018 r. są stosowane przepisy w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).
  Obowiązują:
  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – w wersji po zmianach na dzień 1.09.2018 r.,
  2. nowe rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. pod poz. 1133) – weszło w życie 1 września 2018 r.
  II. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych od 1 stycznia 2019 r. stosujemy przepisy w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z 22 listopada 2018 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.).
  Obowiązują:
  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – w wersji po zmianach na dzień 1.01.2019 r.,
  2. zmienione rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133, ze zm. w 2019 r. poz. 5) – weszło w życie 3 stycznia 2019 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 21 lutego 2019
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
  Obowiązujący 12 lutego 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Obowiązujący 7 lutego 2019
 • Komentarz do nowego przepisu wykonawczego – rozporządzenia dotyczącego doskonalenia zawodowego od 1.09.2018 r.

  I. Na podstawie art. 70a ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) opublikowano 23 stycznia 2019 r. w Dz. U. – poz. 136 rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – weszło w życie 24 stycznia 2019 r. z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.
  II. Wymieniony przepis był poprzedzony rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 lutego 2019
 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  Obowiązujący 28 stycznia 2019
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
  Obowiązujący 28 stycznia 2019
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  Obowiązujący 21 stycznia 2019
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  Obowiązujący 21 stycznia 2019
 • Komentarz – losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

  Komentarz – losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

   

  30 listopada 2018 r. opublikowana została w Dz. U. poz. 2245 ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana ustawą zawodową) – zawiera procedury przekształcania placówek kształcenia praktycznego oraz ukazuje losy nauczycieli publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  System oświaty obejmuje od 1.09.2019 r. placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
  Dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego staje się 1.09.2019 r. centrum kształcenia zawodowego.
  Poniżej różne warianty losów nauczycieli publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  czytaj dalej >>

   

  Obowiązujący 16 stycznia 2019
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
  Obowiązujący 14 stycznia 2019Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT