Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  Obowiązujący 28 stycznia 2019
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
  Obowiązujący 28 stycznia 2019
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  Obowiązujący 21 stycznia 2019
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  Obowiązujący 21 stycznia 2019
 • Komentarz – losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

  Komentarz – losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

   

  30 listopada 2018 r. opublikowana została w Dz. U. poz. 2245 ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana ustawą zawodową) – zawiera procedury przekształcania placówek kształcenia praktycznego oraz ukazuje losy nauczycieli publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  System oświaty obejmuje od 1.09.2019 r. placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
  Dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego staje się 1.09.2019 r. centrum kształcenia zawodowego.
  Poniżej różne warianty losów nauczycieli publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  czytaj dalej >>

   

  Obowiązujący 16 stycznia 2019
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
  Obowiązujący 14 stycznia 2019
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
  Obowiązujący 14 stycznia 2019
 • Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.
  W formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. W formularzu zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza, dlatego podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu TERYT lub wpisywania liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku, czy też wpisywania liczby ujemnej.
  Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej możecie Państwo pobrać z naszego portalu. Do czego serdecznie zachęcamy!

   

  Obowiązujący 10 stycznia 2019
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

  Komentarz do kolejnych zmian w ustawie o systemie oświaty i Prawo oświatowe.

  I. W sierpniu 2018 r. opublikowano dwie ustawy zawierające zmiany ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Są to:

  1. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – opublikowana 13 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1560 – weszła w życie 28 sierpnia 2018 r. – w art. 77 zawiera zmianę ustawy o systemie oświaty (nowe brzmienie otrzymały art. 90u ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 6).

  2. ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – opublikowana 30 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1669 – weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. – w art. 22 – zmiany porządkujące (doprecyzowanie w zakresie zapisów nowej ustawy) w ustawie o systemie oświaty – nowe brzmienie otrzymują – art. 9a w ust. 2 pkt 5a, art. 9c w ust. 2 pkt 11a i art. 93 ust. 4, 3. ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – opublikowana 30 sierpnia 2018 r. w Dz. U. poz. 1669 – weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. – w art. 156 – zmiany porządkujące (doprecyzowanie w zakresie zapisów nowej ustawy) w ustawie – Prawo oświatowe – nowe brzmienie otrzymuje – art. 45 ust. 3.

  II. Zmiany w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm. w 2018 r. poz. 1560 i 1669).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 26 października 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
  Obowiązujący 9 marca 2018
 • Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

  Komentarz do projektu nowego rozporządzenia w sprawie
  organizowania krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

  I. 11 stycznia 2018 r. MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, opartego na art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).

  II. Projekt rozporządzenia dotyczy przedszkoli, szkół i placówek funkcjonujących według nowego ustroju szkolnego po 1.09.2017 r.

  III. Projekt rozporządzenia w stosunku do dotychczasowego przepisu:

  1. zastępuje pojęcia:
  1) „upowszechnianie wypoczynku” (wskazanego dotychczas jako jeden z celów szkolnego krajoznawstwa i turystyki) pojęciem „upowszechnianie aktywności fizycznej” – pojęcie „wypoczynek” zdefiniowane w ustawie o systemie oświaty wyklucza możliwość jego organizowania poza feriami letnimi, zimowymi oraz wiosenną i zimową przerwą świąteczną,
  2) zastępuje pojęcia „przeciwdziałanie patologii społecznej” pojęciem „przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym” (terminologia używana obecnie w psychologii rozwojowej);

  2. definiuje organizowanie krajoznawstwa i turystyki jako organizowanych w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć prowadzonych w przedszkolu lub w placówce, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej;

  3. zmienia formy krajoznawstwa i turystyki na (usuwa „imprezy”):
  1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania zajęć edukacyjnych dopuszczonych do użytku w danym przedszkolu lub szkole, w szczególności jako szkoły zimowe, szkoły zielone i szkoły ekologiczne,
  2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
  3) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, w szczególności jako obozów wędrownych i biwaków;

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 8 marca 2018
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
  Obowiązujący 23 lutego 2018
 • Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  Obowiązujący 31 stycznia 2018
 • Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej
  Obowiązujący 31 stycznia 2018
 • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. Podstawa programowa dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i i pięcioletniego technikum
  Obowiązujący 31 stycznia 2018Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT