Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

  Komentarz do projektu nowego rozporządzenia w sprawie
  organizowania krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

  I. 11 stycznia 2018 r. MEN opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, opartego na art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).

  II. Projekt rozporządzenia dotyczy przedszkoli, szkół i placówek funkcjonujących według nowego ustroju szkolnego po 1.09.2017 r.

  III. Projekt rozporządzenia w stosunku do dotychczasowego przepisu:

  1. zastępuje pojęcia:
  1) „upowszechnianie wypoczynku” (wskazanego dotychczas jako jeden z celów szkolnego krajoznawstwa i turystyki) pojęciem „upowszechnianie aktywności fizycznej” – pojęcie „wypoczynek” zdefiniowane w ustawie o systemie oświaty wyklucza możliwość jego organizowania poza feriami letnimi, zimowymi oraz wiosenną i zimową przerwą świąteczną,
  2) zastępuje pojęcia „przeciwdziałanie patologii społecznej” pojęciem „przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym” (terminologia używana obecnie w psychologii rozwojowej);

  2. definiuje organizowanie krajoznawstwa i turystyki jako organizowanych w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć prowadzonych w przedszkolu lub w placówce, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej;

  3. zmienia formy krajoznawstwa i turystyki na (usuwa „imprezy”):
  1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania zajęć edukacyjnych dopuszczonych do użytku w danym przedszkolu lub szkole, w szczególności jako szkoły zimowe, szkoły zielone i szkoły ekologiczne,
  2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
  3) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, w szczególności jako obozów wędrownych i biwaków;

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 8 marca 2018
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
  Obowiązujący 23 lutego 2018
 • Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  Obowiązujący 31 stycznia 2018
 • Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej
  Obowiązujący 31 stycznia 2018
 • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. Podstawa programowa dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i i pięcioletniego technikum
  Obowiązujący 31 stycznia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.

  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia br. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia

  Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

  1. 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
  2. 5-letniego technikum;
  3. 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową. 

  Obowiązujący 31 stycznia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
  Obowiązujący 10 stycznia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

  Komentarz do zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podpisała w dniu 15 grudnia 2017 r. rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2395) – opublikowane 21 grudnia 2017 r. weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

  Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.).

  Niniejsze rozporządzenie jest przepisem czasowym na określony rok budżetowy.

  Było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 2298).

  1. Planowany finansowy standard A na ucznia w roku 2018 szacuje się na 5436 zł, czyli w stosunku do ubiegłego roku 2017 (5.293 zł) ma wzrosnąć o ok. 2,7 %, tj. o ok. 143 zł.. Ostatecznie zostanie określony po przyjęciu przez parlament ustawy budżetowej na rok 2018.

  2. Po raz pierwszy podkreślono, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, nie tylko z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ale także w dwóch innych ustawach, a mianowicie w:
  1) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  2) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

  3. Najważniejsze zmiany i nowości w rozporządzeniu w stosunku do roku 2017 - nowe definicje (§ 1 ust. 2 pkt. 1, 9-13 rozporządzenia):
  1) przy zadaniach szkolnych dodano zadania związane z prowadzeniem dotychczasowych gimnazjów, oraz szkół ponadpodstawowych,
  2) poprzez dotychczasowe gimnazjum rozumie się również klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkole innego typu,
  3) poprzez szkołę ponadgimnazjalną rozumie się również klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzone w branżowej szkole I stopnia,
  4) poprzez małą szkołę rozumie się szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12; liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:
  a) uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz
  b) uczniów szkół i oddziałów specjalnych,
  5) poprzez uczniów LO dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości – rozumie się uczniów LO dla dorosłych, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzamin maturalny,
  6) poprzez uczniów szkół policealnych niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – rozumie się uczniów szkół policealnych, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku zawodów, w których wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – uczniów, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 8 stycznia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  Obowiązujący 5 stycznia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  Obowiązujący 5 stycznia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
  Obowiązujący 5 stycznia 2018
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  Obowiązujący 3 stycznia 2018
 • Życzenia świąteczne

   

  Obowiązujący 21 grudnia 2017
 • Przepisy przejściowe dotyczące zmiany statusu nauczyciela zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

  Komentarz do przepisów przejściowych dotyczących zmiany statusu nauczyciela zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

  I. 29 listopada 2017 r. opublikowano ustawę z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 - wchodzi w życie częściowo 1.01.2018 r. , 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw, w tym szczególnie, w art. 76 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

  Art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawiera 38 punktów ze zmianami dotyczącymi statusu nauczyciela.

  II. Cytowana ustawa w 21 artykułach (od art. 123 do art. 144) określa sytuację nauczyciela w okresie przejściowym, nim wejdzie w życie zmieniony status nauczyciela.

  III. Poniżej proponuję przegląd najważniejszych przepisów dotyczących przechodzenia nauczyciela w nowy, zmieniony status nauczyciela:

  1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

  2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach od dnia 1.09.2018 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu.

  3. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach od dnia 1.09.2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

  4. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela (mianowanego lub dyplomowanego) rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

  5. Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 grudnia 2017
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  Obowiązujący 11 grudnia 2017Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT