Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Życzenia świąteczne

   

  Obowiązujący 21 grudnia 2017
 • Przepisy przejściowe dotyczące zmiany statusu nauczyciela zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

  Komentarz do przepisów przejściowych dotyczących zmiany statusu nauczyciela zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

  I. 29 listopada 2017 r. opublikowano ustawę z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 - wchodzi w życie częściowo 1.01.2018 r. , 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw, w tym szczególnie, w art. 76 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

  Art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawiera 38 punktów ze zmianami dotyczącymi statusu nauczyciela.

  II. Cytowana ustawa w 21 artykułach (od art. 123 do art. 144) określa sytuację nauczyciela w okresie przejściowym, nim wejdzie w życie zmieniony status nauczyciela.

  III. Poniżej proponuję przegląd najważniejszych przepisów dotyczących przechodzenia nauczyciela w nowy, zmieniony status nauczyciela:

  1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

  2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach od dnia 1.09.2018 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu.

  3. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach od dnia 1.09.2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

  4. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela (mianowanego lub dyplomowanego) rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

  5. Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 grudnia 2017
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  Obowiązujący 11 grudnia 2017
 • Analiza zawartości ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

  Komentarz – analiza zawartości ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

  I. 29 listopada 2017 r. opublikowano ustawę z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 - wchodzi w życie częściowo 14.12.2017 r., 1.01.2018 r., 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw – przyjrzyjmy się zawartości ustawy według stanu na dzień ogłoszenia i według dotychczasowych rozdziałów:

  1. Rozdział 1 - Przepisy ogólne – 6 artykułów – całość obowiązuje od 1.01.2018 r.

  2. Rozdział 2 - Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 artykuły – całość obowiązuje od 1.01.2018 r.

  3. Rozdział 3 - Finansowanie niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne – 41 artykułów – obowiązuje od 1.01.2018 r. poza art. 35 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie 1.01.2019 r., a dotyczy:

  dotacji przekazywanej na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach, która może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 grudnia 2017
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

  Komentarz do zmiany przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela od 1.09.2018 r. - zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

  I. 29 listopada 2017 r. opublikowano ustawę z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 - weszła w życie częściowo 1.01.2018 r. oraz 1.04.2018 r. - wchodzi sukcesywnie 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw, w tym szczególnie, w art. 76 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
  Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą także awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2018 r. (art. 73).

  II. UWAGA: nauczyciele, którzy rozpoczęli staże w zakresie awansu zawodowego nie później niż 1 września 2017 r. mogą je realizować i zakończyć zgodnie z przepisami w wersji obowiązującej przed zmianami wprowadzonymi ustawą z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych. Na tych samych zasadach wymienieni nauczyciele przystąpią do postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

  Obowiązują ich:

  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) – w wersji przed zmianami na dzień 1.09.2018 r.,

  2. rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

  Wyjątek: w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

  III. UWAGA: nauczyciele, którzy rozpoczną staże w zakresie awansu zawodowego od 1 września 2018 r. będą je realizować zgodnie z przepisami w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych. Na tych samych zasadach wymienieni nauczyciele przystąpią do postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.

  Będą ich obowiązywać:

  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – w wersji po zmianach na dzień 1.09.2018 r.,

  2. rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (na dzień dzisiejszy znajduje się w projekcie – wersja z 19 marca 2018 r.).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 5 grudnia 2017
 • Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci i indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży

  Komentarz – nowości w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

  I. Na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zostało wydane rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616) - obowiązuje od 1 września 2017 r. i dotyczy typów szkół wymienionych w cytowanej ustawie.

  II. Jednocześnie, w przypadku typów szkół wymienionych w ustawie o systemie oświaty, nadal obowiązuje rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157 ze zm.), które po zmianach rozwiązuje kwestię organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży w taki sam sposób jak rozporządzenie z 9 sierpnia 2017 r..

  III. Najważniejsze ustalenia rozporządzenia z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży dotyczącego typów szkół wymienionych w ustawie - Prawo oświatowe:
  1) określenie miejsca zajęć - zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
  2) w indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,
  3) w indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
  4) w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe dyrektor szkoły określa sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu,
  5) tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin - realizuje się go w ciągu co najmniej 2 dni,
  6) tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:
  a) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin - realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni;
  b) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin - realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni;
  c) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej - od 10 do 12 godzin - realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni;
  d) dla uczniów szkół ponadpodstawowych - od 12 do 16 godzin - realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 17 listopada 2017
 • Życzenia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Szanowni Państwo Dyrektorzy,
  Nauczyciele i Pracownicy szkół i placówek
  oświatowych

  Dzień Edukacji Narodowej to ważny moment dla wszystkich związanych z oświatą. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych
  i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu
  i zaangażowania.

  W życiu każdego z nas nauczyciele zajmowali i zajmują ważne miejsce. To Państwa autorytet, wiedza, umiejętności, zaangażowanie i poświęcenie mają znaczący wpływ na wykształcenie kolejnych pokoleń Polaków. To dzięki Państwu Uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania, podejmują często decyzje o wyborze dalszej nauki i planują dorosłe życie.

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom administracji i obsługi nieustającej energii i entuzjazmu do dalszej pracy, wspaniałych wychowanków, a także satysfakcji i sukcesów w trudnym zadaniu edukacji pokolenia młodych Polaków.

   

  Z poważaniem
  Zespół redakcyjny serwisu
  Nadzórpedagogiczny.pl


   

  Obowiązujący 12 października 2017
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  Obowiązujący 25 września 2017
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy.
  Obowiązujący 21 września 2017
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

   

   

  Obowiązujący 16 września 2017
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
  Obowiązujący 13 września 2017
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
  Obowiązujący 11 września 2017
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

   Komentarz – nowości w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych


  I. Na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zostało wydane rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743) - obowiązuje od 15 września 2017 r.

  II. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1072) – straciło moc 14 września 2017 r.

  III. Najważniejsze ustalenia rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii:

  1) określa orzeczenia i opinie:
  a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
  d) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  e) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

  2) orzeczenia i opinie są wydawane na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej,

  3) w celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu orzekającego może zwrócić się do dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę - opinię o ustalonej przez rozporządzenie zawartości wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii,

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 7 września 2017
 • Nowe przepisy wykonawcze wydane w okresie maj-sierpień 2017 r. na podstawie ustawy-Prawo oświatowe

   I. W okresie od początku maja do końca sierpnia 2017 r. opublikowano dużą ilość przepisów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty organizujących funkcjonowanie oświaty polskiej od dnia 1 września 2017 r.

  II. Należy pamiętać, ze przez najbliższe lata będzie trzeba stosować przepisy wywodzące się z trzech ustaw (ustawy – Prawo oświatowe, ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty) aby móc zorganizować proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy uczniom starego i nowego systemu oświaty.

  III. Poniżej proponuję przegląd wydanych w okresie maj-sierpień 2017 r. przepisów wykonawczych w oparciu o ustawę o systemie oświaty – generalnie dotyczących „starych” typów szkół, choć nie zawsze:

  1. 4 maja 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 875 rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – weszło w życie 5 maja 2017 r. - na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

  2. 5 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1083 rozporządzenie MEN z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – weszło w życie 6 czerwca 2017 r. - na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

  3. 14 czerwca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1147 rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – weszło w życie 1 września 2017 r. - na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

  4. 28 lipca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1457 rozporządzenie RM z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – weszło w życie 29 lipca 2017 r. - na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.),

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 6 września 2017
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  Obowiązujący 31 sierpnia 2017Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT