Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.

  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia br. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia

  Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

  1. 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
  2. 5-letniego technikum;
  3. 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową. 

  Obowiązujący 31 stycznia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
  Obowiązujący 10 stycznia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

  Komentarz do zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podpisała w dniu 15 grudnia 2017 r. rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2395) – opublikowane 21 grudnia 2017 r. weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

  Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.).

  Niniejsze rozporządzenie jest przepisem czasowym na określony rok budżetowy.

  Było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 2298).

  1. Planowany finansowy standard A na ucznia w roku 2018 szacuje się na 5436 zł, czyli w stosunku do ubiegłego roku 2017 (5.293 zł) ma wzrosnąć o ok. 2,7 %, tj. o ok. 143 zł.. Ostatecznie zostanie określony po przyjęciu przez parlament ustawy budżetowej na rok 2018.

  2. Po raz pierwszy podkreślono, że część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, nie tylko z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ale także w dwóch innych ustawach, a mianowicie w:
  1) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  2) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

  3. Najważniejsze zmiany i nowości w rozporządzeniu w stosunku do roku 2017 - nowe definicje (§ 1 ust. 2 pkt. 1, 9-13 rozporządzenia):
  1) przy zadaniach szkolnych dodano zadania związane z prowadzeniem dotychczasowych gimnazjów, oraz szkół ponadpodstawowych,
  2) poprzez dotychczasowe gimnazjum rozumie się również klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkole innego typu,
  3) poprzez szkołę ponadgimnazjalną rozumie się również klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzone w branżowej szkole I stopnia,
  4) poprzez małą szkołę rozumie się szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12; liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:
  a) uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania, oraz
  b) uczniów szkół i oddziałów specjalnych,
  5) poprzez uczniów LO dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości – rozumie się uczniów LO dla dorosłych, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzamin maturalny,
  6) poprzez uczniów szkół policealnych niebędących szkołami specjalnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – rozumie się uczniów szkół policealnych, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku zawodów, w których wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – uczniów, niebędących uczniami niepełnosprawnymi, którzy zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 8 stycznia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  Obowiązujący 5 stycznia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  Obowiązujący 5 stycznia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
  Obowiązujący 5 stycznia 2018
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  Obowiązujący 3 stycznia 2018
 • Życzenia świąteczne

   

  Obowiązujący 21 grudnia 2017
 • Przepisy przejściowe dotyczące zmiany statusu nauczyciela zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

  Komentarz do przepisów przejściowych dotyczących zmiany statusu nauczyciela zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

  I. 29 listopada 2017 r. opublikowano ustawę z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 - wchodzi w życie częściowo 1.01.2018 r. , 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw, w tym szczególnie, w art. 76 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

  Art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawiera 38 punktów ze zmianami dotyczącymi statusu nauczyciela.

  II. Cytowana ustawa w 21 artykułach (od art. 123 do art. 144) określa sytuację nauczyciela w okresie przejściowym, nim wejdzie w życie zmieniony status nauczyciela.

  III. Poniżej proponuję przegląd najważniejszych przepisów dotyczących przechodzenia nauczyciela w nowy, zmieniony status nauczyciela:

  1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

  2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach od dnia 1.09.2018 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu.

  3. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na nowych zasadach od dnia 1.09.2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

  4. Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela (mianowanego lub dyplomowanego) rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

  5. Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 grudnia 2017
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  Obowiązujący 11 grudnia 2017
 • Analiza zawartości ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

  Komentarz – analiza zawartości ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

  I. 29 listopada 2017 r. opublikowano ustawę z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 - wchodzi w życie częściowo 14.12.2017 r., 1.01.2018 r., 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw – przyjrzyjmy się zawartości ustawy według stanu na dzień ogłoszenia i według dotychczasowych rozdziałów:

  1. Rozdział 1 - Przepisy ogólne – 6 artykułów – całość obowiązuje od 1.01.2018 r.

  2. Rozdział 2 - Część oświatowa subwencji ogólnej – 2 artykuły – całość obowiązuje od 1.01.2018 r.

  3. Rozdział 3 - Finansowanie niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne – 41 artykułów – obowiązuje od 1.01.2018 r. poza art. 35 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie 1.01.2019 r., a dotyczy:

  dotacji przekazywanej na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach, która może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 grudnia 2017
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

  Komentarz do zmiany przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela od 1.09.2018 r. - zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

  I. 29 listopada 2017 r. opublikowano ustawę z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 - weszła w życie częściowo 1.01.2018 r. oraz 1.04.2018 r. - wchodzi sukcesywnie 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw, w tym szczególnie, w art. 76 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
  Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą także awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2018 r. (art. 73).

  II. UWAGA: nauczyciele, którzy rozpoczęli staże w zakresie awansu zawodowego nie później niż 1 września 2017 r. mogą je realizować i zakończyć zgodnie z przepisami w wersji obowiązującej przed zmianami wprowadzonymi ustawą z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych. Na tych samych zasadach wymienieni nauczyciele przystąpią do postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

  Obowiązują ich:

  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) – w wersji przed zmianami na dzień 1.09.2018 r.,

  2. rozporządzenie MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

  Wyjątek: w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

  III. UWAGA: nauczyciele, którzy rozpoczną staże w zakresie awansu zawodowego od 1 września 2018 r. będą je realizować zgodnie z przepisami w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych. Na tych samych zasadach wymienieni nauczyciele przystąpią do postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.

  Będą ich obowiązywać:

  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – w wersji po zmianach na dzień 1.09.2018 r.,

  2. rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (na dzień dzisiejszy znajduje się w projekcie – wersja z 19 marca 2018 r.).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 5 grudnia 2017
 • Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci i indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży

  Komentarz – nowości w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

  I. Na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zostało wydane rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616) - obowiązuje od 1 września 2017 r. i dotyczy typów szkół wymienionych w cytowanej ustawie.

  II. Jednocześnie, w przypadku typów szkół wymienionych w ustawie o systemie oświaty, nadal obowiązuje rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157 ze zm.), które po zmianach rozwiązuje kwestię organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży w taki sam sposób jak rozporządzenie z 9 sierpnia 2017 r..

  III. Najważniejsze ustalenia rozporządzenia z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży dotyczącego typów szkół wymienionych w ustawie - Prawo oświatowe:
  1) określenie miejsca zajęć - zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
  2) w indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,
  3) w indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
  4) w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe dyrektor szkoły określa sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu,
  5) tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin - realizuje się go w ciągu co najmniej 2 dni,
  6) tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:
  a) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin - realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni;
  b) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin - realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni;
  c) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej - od 10 do 12 godzin - realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni;
  d) dla uczniów szkół ponadpodstawowych - od 12 do 16 godzin - realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 17 listopada 2017
 • Życzenia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Szanowni Państwo Dyrektorzy,
  Nauczyciele i Pracownicy szkół i placówek
  oświatowych

  Dzień Edukacji Narodowej to ważny moment dla wszystkich związanych z oświatą. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych
  i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu
  i zaangażowania.

  W życiu każdego z nas nauczyciele zajmowali i zajmują ważne miejsce. To Państwa autorytet, wiedza, umiejętności, zaangażowanie i poświęcenie mają znaczący wpływ na wykształcenie kolejnych pokoleń Polaków. To dzięki Państwu Uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania, podejmują często decyzje o wyborze dalszej nauki i planują dorosłe życie.

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom administracji i obsługi nieustającej energii i entuzjazmu do dalszej pracy, wspaniałych wychowanków, a także satysfakcji i sukcesów w trudnym zadaniu edukacji pokolenia młodych Polaków.

   

  Z poważaniem
  Zespół redakcyjny serwisu
  Nadzórpedagogiczny.pl


   

  Obowiązujący 12 października 2017
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  Obowiązujący 25 września 2017Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT