Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Ustawa Budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
  Obowiązujący 26 lutego 2019
 • Komentarz do kolejnych zmian dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 01.01.2019 r.

  Komentarz do kolejnych zmian dotyczących oceniania pracy nauczyciela od 01.01.2019 r.


  I. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych od 1 września do 31 grudnia 2018 r. są stosowane przepisy w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).
  Obowiązują:
  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – w wersji po zmianach na dzień 1.09.2018 r.,
  2. nowe rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. pod poz. 1133) - weszło w życie 1 września 2018 r.
  II. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych od 1 stycznia 2019 r. stosujemy przepisy w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z 22 listopada 2018 o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, ze zm.).
  Obowiązują:
  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – w wersji po zmianach na dzień 1.01.2019 r.,
  2. zmienione rozporządzenie MEN z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133, ze zm. w 2019 r. poz. 5) - weszło w życie 3 stycznia 2019 r.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 21 lutego 2019
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
  Obowiązujący 12 lutego 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Obowiązujący 7 lutego 2019
 • Komentarz do nowego przepisu wykonawczego – rozporządzenia dotyczącego doskonalenia zawodowego od 1.09.2018 r.

  I. Na podstawie art. 70a ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) opublikowano 23 stycznia 2019 r. w Dz. U. – poz. 136 rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – weszło w życie 24 stycznia 2019 r. z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.
  II. Wymieniony przepis był poprzedzony rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 lutego 2019
 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  Obowiązujący 28 stycznia 2019
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
  Obowiązujący 28 stycznia 2019
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  Obowiązujący 21 stycznia 2019
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  Obowiązujący 21 stycznia 2019
 • Komentarz – losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

  Komentarz – losy nauczycieli przekształcanych publicznych placówek kształcenia praktycznego.

   

  30 listopada 2018 r. opublikowana została w Dz. U. poz. 2245 ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (dalej zwana ustawą zawodową) – zawiera procedury przekształcania placówek kształcenia praktycznego oraz ukazuje losy nauczycieli publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  System oświaty obejmuje od 1.09.2019 r. placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
  Dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego staje się 1.09.2019 r. centrum kształcenia zawodowego.
  Poniżej różne warianty losów nauczycieli publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  czytaj dalej >>

   

  Obowiązujący 16 stycznia 2019
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
  Obowiązujący 14 stycznia 2019
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
  Obowiązujący 14 stycznia 2019
 • Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.
  W formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. W formularzu zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza, dlatego podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu TERYT lub wpisywania liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku, czy też wpisywania liczby ujemnej.
  Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej możecie Państwo pobrać z naszego portalu. Do czego serdecznie zachęcamy!

   

  Obowiązujący 10 stycznia 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  Obowiązujący 21 grudnia 2018
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

  Komentarz do zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

  I. 18 maja 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oparte na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203).
  Zastąpiło ono z dniem 19 maja 2018 r. niedawno wydane rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083).

  19 października 2018 r. opublikowano zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2011).

  II. Najważniejsze uregulowania nowego przepisu:

  1. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także dotychczasowe gimnazja i dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne, wydając legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną, mogą wydać dodatkowo mLegitymację szkolną, stanowiącą dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych.

  2. mLegitymacje szkolne są wydawane na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia

  3. Uczeń lub słuchacz przyjęty do szkoły może otrzymać mLegitymację szkolną. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.

  4. Warunki konieczne do spełnienia aby otrzymać mLegitymację:
  1) uczeń lub słuchacz zostaje przyjęty do szkoły,
  2) przyjęty uczeń lub słuchacz otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną,
  3) przyjęty uczeń lub słuchacz posiada numer PESEL,
  4) wniosek o mLegitymację składa pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 2 listopada 2018Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT