Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Komentarz do zmiany przepisów dotyczących edukacji domowej

  I. Sejm uchwalił 17 marca 2021 r. nowe zasady edukacji domowej dokonując zmian w art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. w 2020 r. poz. 1378, w 2021 r. poz. 4).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 kwietnia 2021
 • Komentarz do aktualnych na dzień 1 kwietnia 2021 r. oświatowych przepisów funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie COVID-19.

  I. Na podstawie art. 30b i art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm. w 2020 r. poz. 1378 i w 2021 r. poz. 4) z uwagi na przypadki uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży Minister Edukacji i Nauki wydał dwa rozporządzenia.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 kwietnia 2021
 • Zmiany w rekrutacji uczniów do przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022

  I. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z art. 30c ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zostały częściowo zmienione określone ustawą zasady rekrutacji uczniów do szkół.
  O zmienionych zasadach rekrutacji mówią zapisy rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz. 1394, poz. 1539, poz. 2047, poz. 2111, poz. 2314 i poz. 2382, w 2021 r. poz. 150) w § 11baa, § 11ky, § 12 i § 13b.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lutego 2021
 • Ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego

  I. 22 stycznia 2021 r. ustanowiono kolejny nowy urząd w polskiej oświacie – Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego:
  rozporządzenie RM z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 142).
  Poprzednio, 22 października 2020 r. ustanowiono pierwszy tego typu urząd w polskiej oświacie – Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, którym została Marzena Machałek.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 lutego 2021
 • Coroczne podsumowanie zmian w obowiązujących ustawach oświatowych – stan na 1 stycznia 2021 roku

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.):
  - ustawa zawierała pierwotnie 12 rozdziałów i 102 artykuły,
  - ustawa obecnie zawiera 16 rozdziałów i 146 artykułów.
  Ostatnie zmiany dotyczą awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, a także kolejnej zmiany zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela (zmiany terminów w postępowaniu wyjaśniającym oraz dyscyplinarnym).


  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 4 stycznia 2021
 • Komentarz do ustawy zmieniającej ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

  I. Dnia 22 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – publikacja jest planowana na 8 stycznia 2021 r., generalnie wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 4 stycznia 2021
 • Wsparcie finansowe nauczycieli pracujących z uczniami na odległość

  I. 19 listopada 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw – poz. 2047 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które weszło w życie z dniem 20 listopada 2020 r.
  Jest to 11. zmiana rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz. 1394, poz. 1539 i poz. 2047).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 7 grudnia 2020
 • Najnowszy projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe

  I. W listopadzie 2020 r. do parlamentu został skierowany kolejny projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe, a przy tym ustawy o systemie informacji oświatowej i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
  Wprowadzenie nowego przepisu ma dać wiedzę o karierach absolwentów szkół ponadpodstawowych, co pozwoli na bieżące reagowanie na zmieniające się okoliczności społeczno-ekonomiczne, ponieważ konieczne jest zapewnienie informacji zwrotnej na temat przebiegu dalszych karier edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół.
  Obecnie brak jest odpowiednio szczegółowych i rzetelnych informacji na temat karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 grudnia 2020
 • Przepisy wydane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 stycznia 2020 r. dla szkół i placówek artystycznych

  I. Szkolnictwo artystyczne w Polsce:
  Według informacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce działa niemal 1000 szkół i placówek artystycznych, w których kształci się prawie 100 tys. uczniów. Szkolnictwo artystyczne nadzorowane jest przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i tworzy odrębny system kształcenia, w stosunku do systemu kształcenia ogólnego.
  Wśród typów szkół artystycznych I i II stopnia znajdują się szkoły prowadzące wyłącznie kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych oraz szkoły, w których uczniowie mogą realizować także obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki.
  System szkolnictwa artystycznego tworzą, oprócz szkół placówki takie jak ogniska artystyczne oraz bursy, czyli placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 31 października 2020
 • Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

  I. 22 października 2020 r. ustanowiono ważny urząd w polskiej oświacie – Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 31 października 2020
 • Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2020 r.

  Od stycznia 2020 r. MEN wydało kilka rozporządzeń dotyczących organizacji kształcenia zawodowego.
  Oto 6 najistotniejszych w kolejności publikacji:

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 30 września 2020
 • Działania dyrektorów jednostek systemu oświaty od 8 września 2020 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce

  I. 7 września 2020 r. opublikowano, a weszły w życie 8 września 2020 r. trzy kolejne zmiany przepisów MEN w związku z postępowaniem dyrektorów jednostek systemu oświaty w związku ze stanem epidemii:
  1) opublikowane w Dz. U. – poz. 1537 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (zmiana przepisu z 2017 r.),
  2) opublikowane w Dz. U. – poz. 1538 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (zmiana przepisu z 2014 r.),
  3) opublikowane w Dz. U. – poz. 1539 rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 30 września 2020
 • Nowy sposób zawieszania przez dyrektorów pracy szkół i placówek od 1 września 2020 r. w związku ze stanem epidemii w Polsce
  Obowiązujący 15 września 2020
 • Wykaz przepisów prawa oświatowego wyłączonych z obowiązywania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

  I. 20 marca 2020 r. ukazało się rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891 i poz. 952) – dwa razy do końca marca, dwa razy w kwietniu i trzy razy w maju zmienione – § 13 i 13a.

  Na dzień 1 czerwca 2020 r. doszło do kolejnych zmian w uregulowaniach prawa oświatowego, które nie będą stosowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 1 czerwca 2020
 • DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

  Zgodnie z zapisem § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [dalej: rozporządzenie] dyrektor jednostki systemu oświaty ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. Ma to służyć temu, żeby uczniowie byli równomiernie obciążeni nauką. Podawane treści powinny być zróżnicowane i dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.
  Podkreślić należy, że konieczne jest zachowanie zgodności szkolnych programów nauczania z ramowymi planami nauczania, których nadrzędnym celem jest umożliwienie realizacji podstawy programowej. Żaden przepis rozporządzenia nie zwolnił dyrektorów szkół i nauczycieli z obowiązku realizacji przez szkołę podstawy programowej. Jednocześnie w żadnym akcie prawnym nie wskazano w jaki sposób dyrektor ma dokumentować wywiązanie się z tego obowiązku.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 27 maja 2020Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT