Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  Komentarz do zmian w ustawie o systemie oświaty opublikowane w grudniu 2016 r.

  W grudniu 2016 r. opublikowano 3 zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i 2 zmiany ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty:

  1. 2 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1954 ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, która w art. 4 zawiera zmianę ustawy o systemie oświaty.

  2. 8 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1985 ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, która zawiera zmiany ustawy o systemie oświaty, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

  3. 28 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2169 ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, która zawiera zmianę ustawy o systemie oświaty.

  Zmiany:

  1. Zmiana ustawy o systemie oświaty opublikowana w Dz. U. - poz. 1954 znajduje się w art. 4 aktu prawnego – zmiana weszła w życie 17 grudnia 2016 r., zmiana dotyczy 7 artykułów (art. 2 w pkt 2c, w art. 3 nowe pkt 2fa–2fc, w art. 5 ust. 2 i nowe ust. 3h–3j, w art. 22a ust. 9 i nowe ust. 10-11, w art. 22an ust. 2 i nowe ust. 2a i 2b, art. 32b otrzymuje nowe brzmienie i w art. 35 w ust. 6):

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 23 września 2009
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 20 stycznia 2017
  Sporządzenie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe zaopiniowanych przez radę pedagogiczną i przekazanie ich w trybie określonym przez organy uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych i resortowych
 • 23 stycznia 2017
  Początek ferii zimowych w województwach: podlaskim i warmińsko - mazurskim
 • 26 stycznia 2017
  Sporządzenie sprawozdania finansowego. Termin ustala organ prowadzący
 • 27 stycznia 2017
  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego i szkołach policealnych
 • 30 stycznia 2017
  Początek ferii zimowych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT